กรมพัฒนาชุมชน เปิดตัว KICK OFF โครงการชุมชุนท่องเที่ยว เปิด 3 หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีของอำเภอเมืองเพชรบุรี

กรมพัฒนาชุมชน เปิดตัว KICK OFF โครงการชุมชุนท่องเที่ยว

เปิด 3 หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีของอำเภอเมืองเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 22 กันยายน 2561 ที่บริเวณสวนภูมิทัศน์ชายทะเลหาดเจ้าสำราญ หมู่ 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี “KICK OFF โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน เพื่อเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีของอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีผู้นำชุมชนบ้านนาพรม บ้านนาพันสาม และบ้านหาดเจ้าสำราญใน ร่วมพิธี นางสาวกุลณิศน์ พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบุรี และคณะ ให้การต้อนรับ

          นางสาวกุลณิศ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน การสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ประเทศ 4.0 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้กรมการพัฒนาชุมชนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือเรียกกันแบบลำลองว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากความต้องการของชุมชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง

          นางสาวกุลณิศ กล่าวต่อไปว่า กรมพัฒนาชุมชนได้อนุมัติโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้จังหวัดเพชรบุรีดำเนินการจัดในพื้นที่ 8 อำเภอ 27 ตำบล 30 หมู่บ้าน โดยในส่วนของอำเภอเมืองเพชรบุรี ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการตามโครงการ จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านนาพันสาม หมู่ 6 ตำบลนาพันสาม บ้านนาพรม หมู่ 8 ตำบลนาพันสาม และบ้านหาดเจ้าสำราญใน หมู่ 2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ ซึ่งทั้ง 3 หมู่บ้าน มีศักยภาพของชุมชนที่มีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีลักษณะทางกายภาพ มีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและในจังหวัด โดยการสร้างแอพพลิเคชั่นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงเสน่ห์ชุมชน ทั้งสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ หรือที่เรียกกับแบบลำลองว่า“แอ่งเล็ก เช็คอิน”นางสาวกุลณิศ กล่าว

          “โครงการในวันนี้เป็นการดำเนินงานตามกระบวนงานส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดย KICK OFF หรือเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีของอำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อประกาศเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าหมู่บ้าน เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป”
กิจกรรมภายในงานมีการแสดงระบำขนมหวานของบ้านนาพันสาม การแสดงรำกลองยาวของบ้านนาพรม การแสดงเต้น ฮูลา ฮูล่าของบ้านหาดเจ้าสำราญใน การออกบูธสินค้า OTOP และอาหารพื้นถิ่นของ 3 หมู่บ้าน และการปั่นจักรยานชมเส้นทางท่องเที่ยวหาดเจ้าสำราญ

http://https://www.youtube.com/watch?v=BhSJ33YAa94&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!