กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเสนอ“เพชรบุรี – เชียงราย”ตัวแทนประเทศไทยสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ประจำปี ๒๕๖๔

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นตัวแทนประเทศไทยสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐาน เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ “ยูเนสโก” ระบุว่า ประเทศไทยมีมติเสนอ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเพชรบุรี สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจังหวัดเชียงรายได้รับการเสนอให้สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบ (Design) ส่วนจังหวัดเพชรบุรีสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหาร (Gastronomy)

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network-UCCN) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างประเทศหรือภูมิภาค หรือระหว่างชุมชนท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น/ชุมชน ระหว่างประเทศสมาชิก โดยได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอความหลากหลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนท้องถิ่น ใน ๗ สาขา ได้แก่ ๑) หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ๒) การออกแบบ ๓) ภาพยนตร์ ๔) อาหาร ๕) วรรณกรรม ๖) สื่อศิลปะ และ ๗) ดนตรี

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายวาระของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ๒๐๓๐ ทั้งนี้ ยูเนสโก
จะประกาศผลเมืองที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ นางวันเพ็ญ มังศรี รอง ผวจ.เพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ให้รับผิดชอบในเรื่องนี้ กล่าวว่า เพชรบุรีเป็นที่รู้จักขึ้นชื่อในด้านอาหารคาวหวาน ขนมหม้อแกง รวมถึงงานสกุลช่างเพชรบุรีที่เรียกว่า “อยุธยาที่มีชีวิต” ที่ยังคงสืบสานภูมิปัญญางานช่างแขนงต่าง ๆ อาทิ งานปูนปั้น งานทองรูปพรรณโบราณ ประกอบสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบุรีมีทั้งภูเขา ทะเล ทำการเพาะปลูก ประมง ปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ รวมถึงยังมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ คนไทยพื้นถิ่น คนไทยเชื้อสายจีน ไทยมุสลิม ไทยทรงดำ ไทยพวน กะเหรี่ยง มีเมนูอาหารจากภูมิปัญญาและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยเฉพาะวัตถุดิบในการทำอาหาร เพชรบุรีเมือง ๓ รส ได้แก่ “รสหวาน” จากน้ำตาลโตนด “รสเปรี้ยว” จากมะนาวแป้น “รสเค็ม” จากเกลือทะเล รวมถึง “รสเผ็ด” จากพริกกะเหรี่ยง
“เพชรบุรีมีแผนดำเนินการส่งเสริม ๑ อำเภอ ๑ ย่านอาหารสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนให้เพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร จะช่วยให้ประชาชน เกษตรกร และชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร พืชผัก เนื้อสัตว์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหาร ร้านค้า ร้านอาหารมีรายได้มากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาด้านอาหารให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรี” นางวันเพ็ญ กล่าว

ปัจจุบันมีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์แล้วจำนวน ๒๔๖ เมืองจากประเทศสมาชิก ๘๐ ประเทศ สำหรับประเทศไทย มีเมืองที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ๔ เมือง ได้แก่ ๑) เมืองภูเก็ต ด้านอาหาร ๒) เชียงใหม่ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ๓) กรุงเทพมหานคร ด้านการออกแบบ และ ๔) เมืองสุโขทัย ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!