กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมโรยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร(พ.ค.บ.จังหวัด) รุ่นที่ 1 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 โดยมี พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ มีข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน

 พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนเสริมสร้างให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักรในด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมทั้งเสริมสร้างให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม

ทั้งนี้การอบรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยาย การจัดกลุ่มสัมมนา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยคณะจากสำนักงานนโยบายและแผน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!