ครูดีศรีเมืองเพชร ประจำปี 2563

นางสาวลัลน์ชลี สังข์สุข ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)

การศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) เอกสหกรณ์ จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2533 ที่โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อายุราชการ 31 ปี

ครูลัลน์ชลี สังข์สุข เป็นครูผู้สอนที่มีอุดมคติในการทำงาน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลังและความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่นักเรียน มีความรักและศรัทธาวิชาชีพครู มีความสนใจและใส่ใจต่อนักเรียนคอยช่วยเหลือแนะนำอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีประพฤติดีของสังคมและประเทศชาติ รับฟังความคิดเห็นสอนนักเรียนด้วยความเมตตา มีความกรุณาให้ความรักความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคน คติประจำใจ ขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจและรับผิดชอบการทำงานให้ดีที่สุด

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

– ปีพ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากกิจกรรมการประกวดสหกรณ์โรงเรียน ระดับจังหวัด
จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

– ปี พ. ศ. 2558 ได้รับเกียติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

– ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนระดับเหรียญทอง การต่อคำศัพท์ภาษาไทย ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ครั้งที่69

 -ปี พ.ศ. 2562 ได้รับเกียติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลครูดีศรีเมืองเพชร ประจำปี 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

            ทั้งนี้โดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำในการพัฒนางาน จากผอ.กัญญารัตน์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒิประชาสรรค์) ส่งผลให้ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- 6 ซึ่งครูลัลน์ชลี สังข์สุขรับผิดชอบวิชาภาษาไทย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นทุกระดับชั้น วิชาภาษาไทย ป.6 (O-net) สูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนด เก่งดีและมีความสุข

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!