จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561


          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุม พริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานร่วมในพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 จัดโดยสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีและคระให้การต้อนรับ

          ภายในพิธีดังกล่าว พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น นางฉัตรพร ราษราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อ่านพระราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และอ่านสารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ด้วย


          นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนและเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ในการทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยในปีนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหัวข้อ “ข้าราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” จำนวน 9 คน 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี, นายบุญลาภ ทิพย์จันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, พ.ต.ท. ธนกร รอดเรือง รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี

ประเภทข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด 7 ราย ได้แก่ นายดำรง รอดสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, นางสาวจีรนันท์ ธรรมชาติ นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี, นายสิทธิชัย ละมัย นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี , นายพอล สีสะอาด ช่างไม้ชั้น 4 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10, นายพีระพร ทองเกิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมวัยศึกษาเพชรบุรี เขต 1, นายไพโรจน์ ช่อผกา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากอ่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

          ทั้งนี้นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ และข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายพรรษกร ตุ้ยวงศ์ ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!