จังหวัดเพชรบุรี จัดประกวด To be number one teen dancercise ระดับจังหวั

ร.ร.บ้านแหลม” ทีม “Typhoon” “และ ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ” ชนะเลิศการประกวด To be number one teen dancercise 3 ประเภท พร้อมเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ          เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณ Foodpark ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประกวด To be number one teen dancercise ดีเด่นระดับจังหวัด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และสมาชิกชมรมเข้าร่วมกว่า 500 คน น.ส.ปภาดา บุณยงามปรีดี ผู้แทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์จบสิงห์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นางสุนันทา แสงมณี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี นายเปรมฤทัย พงศ์พันธ์ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเสาวนีย์ ของพร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 นางละมัย รูปน้อย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการดำเนินงาน to be number one ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน นายธนวัฒน์ รุ่งศิริวัฒนกิจ นักวิชาการสารธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีและคณะร่วมให้การต้อนรับ


          นายธนวัฒน์ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดการประกวด To be number one teen dancercise ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้น ตามแผนการดำเนินงานโครงการเพชรบุรีปลอดภัย อุ่นใจและเป็นสุข มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2562 เพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของเยาวชนและประชาชน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10, สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี, ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี, โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี


          การประกวดดังกล่าว มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ส่งเด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 19 ทีม แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น Junior อายุ 6 – 9 ปี จำนวน 4 ทีม, รุ่น Pre – Teenage อายุ 9 ปี – 14 ปี จำนวน 9 ทีมและรุ่น Teenage อายุ 14 – 22 ปี จำนวน 6 ทีม คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า

          รุ่น JUNIOR รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแหลม ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนหนองโสน ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี และรางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนวัดเนรัญชราราม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ

          รุ่น Pre – Teenage รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Typhoon นำโดย น.ส.พรชนก มากบำรุง จาก Typhoon Dance Studio, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนดงห้วยหลวง ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านสามแพรก ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลมและโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม, รางวัลปลอบใจ 4 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง, โรงเรียนหนองจอกวิทยา ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง, โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรีและโรงเรียนวัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี

          รุ่น Teenage รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนหนองจอกวิทยา ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง, รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาตำบลท่ายาง อำเภอท่ายางและโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน และรางวัลปลอบใจ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด

          ทั้งนี้ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดในแต่ละประเภทจะได้เข้าร่วมประกวด To be number one teen dancercise ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=ECLEQkIy_rQ

 

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!