จ.เพชรบุรี บรูณาการทุกภาคส่วน ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

จ.เพชรบุรี บรูณาการทุกภาคส่วน

ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ

ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 93 ทีม 698 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          นางฉัตรพร เปิดเผยว่า พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กำหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน 10 เรื่อง ประกอบด้วย 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง จัดให้มีการทำสัญญาประชาคม ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน เป็นการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข พัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้แก่ประชาชน 4.วิถีไทย วิถีพอเพียง ส่งเสริมให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างวินัยการออมทุกช่วงอายุ 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสิทธิ หน้าที่ การเคารพกฎหมายและการเป็นพลเมืองดี 6. รู้กลไกการบริหารงานราชการ ให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการบริหารราชการแผ่นดินทุกระดับ รวมถึงการบริหารงบประมาณที่มุ่งประโยชน์แก่ประชาชน 7.รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี และให้ความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ อาทิ อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน เป็นต้น 9.บูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร 10.งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เป็นแกนหลักในการปฏิบัติงานตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม

          ภายในงานมีการเชิญวิทยาการที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานรับผิดชอบของโครงการทั้ง 10 กรอบดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อาทิ กระทรวงแรงงาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.), กระทรวงการคลัง, สำนักงานพัฒนาชุมชน, กรมการปกครอง, กระทรวงการท่องเที่ยว, กระทรวงอุตสาหกรรม, ฝ่ายทหาร จากกองอำนวยการรักษาความสงบภายใน(กอ.รมน.), ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ฯ ชี้แจงรายละเอียด เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน