ชิง ปธ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี

                เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคมที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2564 เพื่อแทนตำแหน่งที่ครบวาระ(วาระ 2 ปี) รวมจำนวน 7 ตำแหน่ง ปรากฏมีผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้

                ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ (1 ตำแหน่ง) มีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งเรียงลำดับหมายเลขดังนี้

                หมายเลข 1 นายเทิม มิตรจิต อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ ปี 2558-2562, อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, กรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปี 2564

                หมายเลข 2 นายธีระชัย พวงน้อย อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก อ.แก่งกระจาน, ประธานกรรมการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ฯ ปี 2555, แกนนำต่อต้านลอตเตอรี่ ปี 2555, ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้ฯ ปี 2556, ที่ปรึกษากรรมการสหกรณ์ฯ 2 ปี, อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี ปี 2563-2564

                หมายเลข 3 นายสุรพล เก็งทอง อดีตรอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1, อดีตกรรมการและเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี 3 ปี, รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 9 ปี, ที่ปรึกษากรรมการสหกรณ์ฯ 2 ปี

                หมายเลข 4 นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผอ.สกสค.จังหวัดเพชรบุรี, อดีต ผอ.โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย, กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, กรรมการ กศจ.เพชรบุรี, อดีตกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี 2539-2544, เลขานุการคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ 2 วาระ

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครในตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ทั้ง 4 หมายเลข ทุกคนล้วนเกษียณอายุราชการแล้ว ได้ออกตระเวนหาเสียงไปยังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษามานานหลายเดือนก่อนหน้านี้แล้ว

                ส่วนตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกในสถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบุรีเขต 1 ในเขต อ.เขาย้อย, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี (1 ตำแหน่ง) หมายเลข 1 นางณัฏฐิกา มุลตองคะ ผอ.โรงเรียนวัดหนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

                ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกในสถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบุรีเขต 1ในเขต อ.บ้านแหลม (1 ตำแหน่ง) หมายเลข 1 นายสิทธิพงศ์ เกรอด ผอ.โรงเรียนบ้านเหมืองไทร

                ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกในสถานศึกษาสังกัดสถานศึกษาสังกัด สพป.เพชรบุรีเขต 2 ในเขต อ.ชะอำ (1 ตำแหน่ง) หมายเลข 1 นางอารีย์ คำเพ็ง ผอ.โรงเรียนวัดหนองศาลา

                ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในส่วนสมาชิกในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (1 ตำแหน่ง) หมายเลข 1นายภาคย์ พราหมณ์แก้ว รอง ผอ.สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, หมายเลข 2 ผศ.ธีรพิทย์โต้ตอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ ในส่วนสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ หรือลาออก หรือโอนย้ายไปต่างจังหวัดหรือผู้ที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน หรือสิ้นสุดการปฏิบัติงาน หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป (ต้องการ 2 ตำแหน่ง) หมายเลข 1 นางจำเรียง นิลพงษ์, หมายเลข 2 นายสมศักดิ์ แตงอวบ, หมายเลข 3 นายธนาวุฒิ แก้วน้อย, หมายเลข 4 นางพรทิพย์ สว่างลาภ, หมายเลข 5 นายประสิทธิ์ มากมูล, หมายเลข 6 นายโกมินทร์ ตรัยวารินทร์, หมายเลข 7 นายเรวัต กิ่งแก้ว, หมายเลข 8 นายนิพนธ์ พวงเดช, หมายเลข 9 นายสมชัย บังจิต

                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรีฯ ได้กำหนดวันลงคะแนนสรรหาในวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น.
แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้เปลี่ยนแปลงจุดลงคะแนนในเขต อ.เมือง โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุหรือลาออกหรือสิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือผู้ที่ลาออกจากการปฏิบัติงานหรืออายุ 60 ปีขึ้นไปทุกสังกัดในเขตอำเภอเมือง หรือโอนย้ายไปต่างจังหวัดให้ลงคะแนนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ถ.เพชรเกษม ใกล้ รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

                ผู้มีสิทธิลงคะแนนในสำนักงานและสถานศึกษาสังกัดเขต สพป.เพชรบุรี เขต 1,ในสำนักงานและสถานศึกษาสังกัดเขต สพม.เพชรบุรี สมาชิกในหน่วยงานอื่น ๆ ในเขต อ.เมือง ลงคะแนนที่โรงเรียนคงคาราม อ.เมือง

                ผู้มีสิทธิลงคะแนนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในเขต อ.เมือง ลงคะแนนที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ (ฝั่งมัธยม)

                ผู้มีสิทธิลงคะแนนพื้นที่ อ.เขาย้อย ลงคะแนนที่โรงเรียนบ้านเขาย้อย, อ.บ้านแหลม ลงคะแนนที่โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา, อ.หนองหญ้าปล้อง ลงคะแนนที่ โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา, อ.ท่ายาง ลงคะแนนที่ โรงเรียนท่ายางวิทยา, อ.บ้านลาด ลงคะแนนที่ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา, อ.ชะอำ ลงคะแนนที่โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และผู้มีสิทธิลงคะแนน อ.แก่งกระจาน ลงคะแนนที่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

                ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถไปลงคะแนนล่วงหน้าได้ในวันที่ 12 พ.ย.นี้ ระหว่างเวลา 08.00 – 13.00 น. สำหรับกลุ่มที่มีผู้สมัครเพียง 1 คน จะไม่มีการลงคะแนน

                ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาได้ที่ www.phetcoop.com และหน่วยงานที่สังกัดหากไม่มีชื่อสามารถแจ้งเพิ่มเติมภายในวันที่ 4 พ.ย. 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!