ตัดสิทธิ์ 15 ผู้สมัคร ส.อบต.เพชรบุรี

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. ทั้งจังหวัดเพชรบุรี 69 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคมที่ผ่านมา และกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

                บรรยากาศการรับสมัครโดยรวมมีผู้ทยอยเดินทางมาสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ในทุกพื้นที่เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง มีผู้สมัครตำแหน่งนายก อบต.ทั้งหมด 69 แห่งรวม 153 คนสำนักงาน กกต.จว.เพชรบุรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ปรากฏว่าผู้สมัครนายก อบต.ทุกเขตไม่มีผู้ใดขาดคุณสมบัติ

                ทั้ง 69 อบต.มีผู้สมัคร นายก.อบต.เพียงคนเดียวโดยไม่มีคู่แข่งมีจำนวน 11 ตำบล ได้แก่ อบต.บางแก้ว อบต.บางขุนไทร อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม, อบต.หนองศาลา อบต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ, อบต.ยางหย่อง อบต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง, อบต.บ้านหาด อบต.ท่าเสน อบต.ท่าช้าง อบต.สมอพลือ อ.บ้านลาด

                ส่วนอดีตนายก อบต.ที่ไม่ลงสมัครในครั้งนี้จำนวน 19 ราย ได้แก่

1.นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ อดีตนายกอบต.บ้านหม้อ อ.เมือง

2.นายประหยัด แสงหิรัญ อดีตนายก อบต.ธงชัย อ.เมือง

3.นายวงศกร บัวไสว อดีต นายกอบต.ต้นมะพร้าว อ.เมือง

4.นายนที เพ็งพิณ อดีตนายก อบต.หนองพลับ อ.เมือง

5.นายแสง มีทรัพย์ อดีต นายก อบต.ดอนยาง อ.เมือง

6.นายพิสิษฐ์ แผนประไพ อดีตนายก อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม

7.นายสมพิศ ดังสะท้าน อดีต นายก อบต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ

8.นางเครือมาศ หมอนทอง อดีตนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ

9.นายสุชาติ ทรัพย์มา อดีตนายก อบต.สามพระยา อ.ชะอำ

10.นายณรงค์ อุทัยธรรม อดีตนายก อบต.ท่าคอย อ.ท่ายาง

11.นางธิดารัตน์ บุญเปี่ยม อดีต นายก อบต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง

12.นายถนอง แสงศิลา อดีต นายก อบต.บ้านในดง อ.ท่ายาง

13.นายชูชัย อนุกูล อดีต นายกอบต.ห้วยท่าช้าง อ.เขาย้อย

14.นายพูน ป้านบุญ อดีต นายก อบต.หนองปรง

15.นางนฤมล สุภาแพ่ง อดีตนายก อบต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย

16.นายย้อม ศรีแจ้ อดีตนายก อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด

17.นายนิพล วิเศษรจนา อดีตนายก อบต.ตำหรุ อ.บ้านลาด

18.นายสายันต์ อุปมา อดีต นายก อบต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง

19.นายสุรสิทธิ์ บัวจีน อดีตนายก อบต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน

                ในส่วนตำแหน่งสมาชิกสภา อบต. มีผู้สมัคร ส.อบต. ทั้งหมดรวม 1,201 คนโดย สำนักงาน กกต.จว.เพชรบุรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และประกาศไม่รับสมัครรวม 15 ราย ได้แก่

1.นายวิโรจน์ รอดอ้น หมู่ 8 ต.บางจาก อ.เมือง

2.นายพันธุ์เสือ ศรางพิมลวรรณ์ หมู่ 3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง

3.นายโอภาส ปลาทอง หมู่ 9 ต.นาวุ้ง อ.เมือง

4. นายอนุชา โพธิ์พาดพิง หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง

5.นายสมชาย เครือเหลา หมู่ 3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง

6.นางวัลลี สุกอร่าม หมู่ 1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย

7.นายวัฒนา แก้วปาน หมู่ 2 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย

8.นายพงษ์สันต์ ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 3 ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย

9.นายสมปอง มีนาท หมู่ 4 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด

10.น.ส.ภัทรพร รอดสาย หมู่ 11 ต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด

11. นายไพศาล ปลอดโปร่ง หมู่ 11 ต.โรงเข้ อ.บ้านลาด

12.นายอุดมศักดิ์ จันทร์กระจ่าง หมู่ 4 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด

13. นายประทีป นาควัชระ หมู่ 4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง

14. น.ส.จารุวรรณ แก่นจันทร์ หมู่ 3 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง

15.นายธนดล ประเสริฐสุข หมู่ 5 ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน

                โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ร้อยตำรวจเอกหญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผอ.กต.จว.เพชรบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. นายก อบต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้

                “การเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา อบต.ครั้งนี้ ถ้าผู้สมัครได้กระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าการซื้อเสียงหรือโกงเลือกตั้ง จะถูกลงโทษค่อนข้างแรง ส่วนผู้ที่รับเงินซื้อเสียง ถ้ารับแล้วนำมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ กกต.ได้รับทราบ ก็จะไม่มีความผิด หรือผู้ใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นมีการกระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งและแจ้งให้ กกต.ได้รับทราบ ก็จะมีเงินรางวัลให้ ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งจะเก็บเป็นความลับ นอกจากนี้ สำนักงาน กกต.ได้จัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วของฝ่ายสืบสวนไต่สวน และสายด่วน กกต.รับแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้ง โทร. 1444 ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อได้คนดี มีความรู้มีความสามารถเข้าไปเป็นตัวแทนองค์กรท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ” ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ กล่าว

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!