ที่ทำการปกครองจ.เพชรบุรี จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาช่วยราชการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน

ที่ทำการปกครองจ.เพชรบุรี

จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษาช่วยราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมกว่า 80 คน นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ จ่าจังหวัดเพชรบุรีและคณะให้การต้อนรับ

          นายอนุชา เปิดเผยว่า พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ พร้อมให้ส่วนราชการหน่วยงานที่จะมีโครงการหรือกิจกรรมในระดับตำบล หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(หมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาท) ให้ส่วนราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เป็นแกนหลักในการปฏิบัติงานระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมและพัฒนางานภายในหมู่บ้าน ชุมชน อีกทั้งให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม


          นายอนุชา กล่าวว่า เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยนำนักศึกษาที่ปฏิบัติงานช่วยราชการในช่วงปิดภาคเรียน มาอบรมให้ความรู้ สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคนิคและวิธีการทำงาน ในกรอบแนวคิด “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ จนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

http://https://www.youtube.com/watch?v=diUm22qwmJQ

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!