นักเรียนดีเด่น รับโล่จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 และได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ เสนอชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ เป็นผู้ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด และเรียนดี เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม หรืออุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม เป็นผู้ที่มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง หรือหาเลี้ยงบุพการีที่ประกอบอาชีพเองไม่ได้ โดยสุจริต เป็นผู้ที่ช่วยเหลือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพสุจริตและเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นอันตรายที่อาจจะทำให้เสียชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็นต้น ให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลดังกล่าว

                โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาสเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรีได้คัดเลือกเด็กหญิงรมณี ละลี อายุ 12 ปี เป็นบุตรของนางรัชนี ละลี และนายสำราญ ละลี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ให้เป็นตัวแทนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้เพราะเด็กหญิงรมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมและความกตัญญูต่อมารดาซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว(บิดาเสียชีวิต) อันจะเห็นได้จากชีวิตประจำวันที่มีชีวิตวัยเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไป คือตั้งใจเรียน มีผลการเรียนดี และเป็นนักกิจกรรม (นาฎศิลป์) ของโรงเรียนแต่เมื่อกลับถึงบ้านในช่วงเย็นและวันหยุด นักเรียนจะหารายได้โดยการรับจ้างผ่าหมึก เลือกสาหร่ายพวงองุ่น แล่ปลา รวมถึงทำงานก่อสร้างเพื่อนำเงินมาจุนเจือครอบครัวและเก็บเป็นทุนการศึกษาสำหรับตนเองต่อไป ซึ่งอาชีพเสริมที่ตนเองทำคืออาชีพหลักของมารดาที่นักเรียนคุ้นชินมาตั้งแต่เล็กน้อย และได้เคยเป็นผู้ช่วยมารดา ฝึกฝนจนทำได้ดี ที่สำคัญคือไม่นิ่งดูดาย ยอมทำทุกสิ่งด้วยความวิริยอุตสาหะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว จึงถือเป็นแบบอย่างที่น่าภูมิใจ และในที่สุดเด็กหญิงรมณี ละลี ก็เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยในเบื้องต้นได้เข้ารับเกียรติบัตร แสดงความยินดีจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแบบอย่างน่าชื่นชม

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!