ผอ.กต.จว.เพชรบุรี เตือนผู้สมัคร นายก อบต. – ส.อบต. อย่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง-ขอชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตา

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(ส.อบต.) กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศิจกายน 2564 โดย จ.เพชรบุรี จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 69 แห่ง 547 เขต ซึ่งเปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

            ร.ต.อ.ฐาปนีย์มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ผอ.กต.)ประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดใจให้สัมภาษณ์ “เพชรภูมิ” ถึงความพร้อมของสำนักงาน กกต.จว.เพชรบุรี ในการกำกับดูแลการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในครั้งนี้ รวมถึงแง่มุมด้านกฎหมาย ข้อบังคับของสนามเลือกตั้ง อบต.กอง บก.เพชรภูมิ ขอขอบคุณ “ผอ.ฐาปนีย์” มา ณ โอกาสนี้

: การเลือกตั้ง อบต.ที่ว่างเว้นมานานกว่า 7 – 8 ปี คิดว่าการแข่งขันในสนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะมีความเข้มข้นมากน้อยเพียงใด ?

            เราว่างเว้นการเลือกตั้งมานานหลังรัฐประหารปี 2557 กระทั่งเริ่มมีการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562, เลือกตั้ง อบจ.เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563, เลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจะมีการเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่างรอคอยเวลาว่าจะถึงวันเลือกตั้งของตัวเองเมื่อใด เพราะฉะนั้นหลังจากการเลือกตั้งที่ว่างเว้นมานาน สนามเลือกตั้งของแต่ละแห่งจึงค่อนข้างจะคึกคักด้วยนักการเมืองทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่อาสาตัวรับใช้พี่น้องประชาชน สังเกตได้ว่าช่วงหลังที่ผ่านมามีผู้สนใจการเมืองมากขึ้น กระตือรือร้นที่จะเข้ามาสู่การมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะสนามเลือกตั้ง อบต.เป็นสนามการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

: การเลือกตั้งสนาม อบต.ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่นักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่ จะได้รับเลือกมากน้อยกว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์ ?

            ที่ผ่านมาการเลือกตั้งสนาม อบต.ทั้งประเทศจะเลือกไม่พร้อมกัน แต่คราวนี้เลือกพร้อมกันทุกเขตเลือกตั้ง ดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับว่าคนเก่าที่เคยครองตำแหน่งมานาน ๆ จะสร้างผลงานหรือสร้างความประทับใจให้แก่ชาวบ้านได้มากน้อยเพียงใดถ้าคนเก่าผลงานไม่เข้าตา ผู้สมัครหน้าใหม่ก็จะมีโอกาส หลายแห่งที่ชาวบ้านรอโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวนายก อบต.และทีมบริหาร หรือเปลี่ยนสมาชิกในแต่ละเขต เลือกตั้งคราวนี้จึงเป็นโอกาสของผู้ใช้สิทธิ์ จะได้พิสูจน์กัน

: สำนักงาน กกต.จว.เพชรบุรี ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไร ?

            เราได้เตรียมความพร้อมมาเป็นระยะอยู่แล้วในเรื่องของกระบวนการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้มอบให้สำนักงาน กกต.ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ สำนักงาน กกต.จว.เพชรบุรี ได้มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งทั้งจังหวัด 69 แห่งเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เนื่องจากการจัดการเลือกตั้งมีกำหนดเงื่อนระยะเวลาอยู่ตลอดเวลา

            การเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้สมัคร เราได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครทุกคนได้ทราบว่าอะไรที่ทำได้ อะไรทำไม่ได้ หลังการเปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วเมื่อระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคมที่ผ่านมา เราเชิญผู้สมัครทุกคนร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติในช่วงการเลือกตั้ง อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ กฎหมายห้ามเรื่องอะไร อนุญาตเรื่องอะไร ให้ได้รับทราบอย่างละเอียดนอกจากนี้เรายังป้องกันเรื่องการร้องเรียนโดยไม่จำเป็นอันจะนำไปสู่การขัดใจกันของผู้สมัครด้วยกันเอง

: ได้มอบหมายให้องค์กรท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นผู้จัดการเลือกตั้งอย่างไร ?

            กกต.มอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง กฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างเช่นเลือกตั้ง อบต. ก็ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นคือปลัด อบต.รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ตั้งแต่เปิดรับสมัครจนถึงการประกาศผลเลือกตั้ง

: สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด มีอำนาจหน้าที่อะไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ?

            เรามีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มต้นจะเสร็จสิ้น และดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย

: กติกาการเลือกตั้ง อบต.เที่ยวนี้ ผู้สมัครควรตระหนักเรื่องอะไรที่คิดว่าสำคัญและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ?

            กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายฉบับเดิม เช่นจำนวน ส.อบต.จากเดิมเขต(หมู่บ้าน)ละ 2 คน ก็เหลือ 1 คน แต่ถ้าหมู่บ้านไหนมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่า 25 คน ก็ต้องไปรวมกับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนอายุของผู้สมัครนายก อบต. เดิมกำหนดไว้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ก็เปลี่ยนเป็น 35 ปี วุฒิการศึกษาของผู้สมัครนายก อบต.ต้องไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า แต่ถ้าผู้สมัครนายก อบต.เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภามาก่อน ก็สามารถเข้ารับการสมัครได้แม้จะไม่จบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สำหรับ ส.อบต.ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาไว้ 

: มาตรการสกัดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในแต่ละเขตเลือกตั้ง ได้วางแนวทางป้องกันอย่างไร ?

            ข้อห้ามหรือกฎกติกาของการหาเสียงมีเยอะ แต่ก็อยู่บนความเท่าเทียมและยุติธรรม เราได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เป็นความผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและชาวบ้านได้รับทราบ หากชาวบ้านพบเห็นผู้ใดกระทำความผิดก็ขอให้แจ้ง กกต.หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่กกต.ให้ได้รับทราบ ซึ่งจะดำเนินการป้องปรามและจับกุมผู้กระทำความผิด

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งถ้ากระทำผิดก็ค่อนข้างจะมีโทษหนัก ขณะเดียวกัน กกต.เองก็มีสายข่าวคอยรายงานข่าวและยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่จะไปยังจุดที่เกิดปัญหาการกระทำผิด นอกจากนี้เรายังเปิดให้มี “แอปพลิเคชั่นตาสับปะรด” ที่ให้ชาวบ้านสามารถแจ้งผ่านแอปดังกล่าวนี้ได้เมื่อพบเห็นการกระทำผิด สามารถแนบไฟล์ภาพ-ไฟล์เสียงมาให้ทราบได้ด้วย กกต.ก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบทันที ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอดส่อง ป้องปราม และรับแจ้งเหตุทุจริต ดูแลให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในสนามเลือกตั้งด้วย ประชาชนก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ถ้าแจ้งเบาะแสการทุจริตกระทั่งนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ ก็จะมีรางวัลให้

:ประชาชนรับเงินซื้อเสียง จะมีความผิดหรือไม่ ?

            ถ้ารับเงินแล้วรีบแจ้งให้ กกต.ทราบ ก็ไม่มีความผิด แต่ถ้ารับเงินแล้วไม่แจ้ง มีความผิดแน่นอน เพราะเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งคือให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกผู้สมัครจากวิจารณญาณของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่เลือกเพราะมีสิ่งจูงใจซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นความผิด

: การเลือกตั้ง อบต.มักจะพบปัญหาอะไรในแต่ละครั้งที่มีการเลือกตั้ง ?

            ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ถ้ามีหลักฐานชัดเจน กกต.ก็พร้อมจะดำเนินการเอาผิดอย่างเต็มที่ โดยเรามีคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน ผิดจริงก็จะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด ผู้พบเห็นการกระทำผิดสามารถโทรแจ้งไปที่สายด่วน 1444    

:อยากฝากเตือนไปถึงผู้สมัครและผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรบ้างหรือไม่ ?

            สำหรับผู้สมัครไม่ว่าจะสมัครในตำแหน่งนายก อบต. หรือสมาชิกสภา อบต. ครั้งนี้ดูเหมือนจะตื่นตัวกันมาก ต่างก็หาเสียงช่วงชิงกันค่อนข้างเข้มข้นแทบทุกเขต ก็ขอให้ตระหนักถึงการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ คำนึงถึงกฎกติกามารยาท อย่าใส่ร้ายป้ายสีกัน และอย่ากระทำผิดต่อกฎหมายเลือกตั้ง ต้องคิดว่าความลับไม่มีในโลก ความดีที่ท่านทำก็จะเป็นแรงจูงใจให้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน

            ในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก็ขอให้พิจารณาถึงตัวบุคคลที่ลงสมัครเป็นตัวแทนในองค์กรท้องถิ่น ว่าจะสามารถดูแลทำประโยชน์ให้ท่านได้หรือไม่ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ต้องไม่ลืมว่าผู้บริหาร อบต.จะต้องไปทำหน้าที่บริหารงบประมาณ ฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องพิจารณาร่างงบประมาณให้สมประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!