มติเอกฉันท์ ” ธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ ” รับเลือกเป็น “แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบุรี” ปี 2561

มติเอกฉันท์ ” ธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ ” รับเลือกเป็น

“แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบุรี” ปี 2561


          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี) นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยมี น.ส.ณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้ปรากฏแก่สาธารณชน

          ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 คน ได้แก่ น.ส.ธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ อายุ 58 ปี ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สมรสกับ นายชลิต นุชสวัสดิ์ มีบุตร-ธิดา จำนวน 2 คน ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว สำนักงานตัวแทน บริษัทกรุงเทพประกันภัยเพชรบุรี อยู่บ้านเลขที่ 25/222 หมู่ 6 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

          น.ส.ธัญญรัตน์ เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติตนตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา มีคุณธรรม ศีลธรรม ขยัน อดออม อบรมเลี้ยงดูบุตรให้มีเป็นคนดีมีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม เป็นคนดีต่อสังคม จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทุกพระองค์

          ที่ผ่านมา น.ส.ธัญญรัตน์ ได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดเพชรบุรีเคลื่อนที่ มอบของให้กับผู้พิการเดือนละ 10 ชุด, มอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่วให้กับบุคคลที่ต้องการหม้อไร้สารตะกั่วตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน, จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลบ้านลาดจำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลบ้านแหลม 2 เครื่อง และโรงพยาบาลเขาย้อย 2 เครื่อง, ในฐานะนายกสโมสรโรตารีเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการมอบเตียงลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 100 เตียงและจัดทำโครงการบริจาคเครื่องมือแพทย์ เครื่องฟอกไต ให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี, จัดหาเครื่องวัดความดันโลหิตแบบทันสมัย โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ, บริจาคเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีและร่วมจัดหาเตียงผ่าตัดกระดูกให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯด้วย

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!