มุมมอง “ครูน้ำฝน” ผอ.รร.อนุบาลพร้อมวิทย์ การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2119 หรือ “โควิด-19” ในประเทศไทยตลอดปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2564 ส่งผลกระทบในหลากหลายด้าน รวมถึงด้านการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2563 นั้นมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ การสลับวันมาเรียนจำกัดจำนวนนักเรียนในห้องเรียนการจัดการเรียนการสอนทางไกลและออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา กระทั่งเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในช่วงเดือนเมษายนปีนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อรอบนี้เพิ่มสูงขึ้น จนทำให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

     โรงเรียนอนุบาลพร้อมวิทย์ โรงเรียนเอกชนที่เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ภายใต้การบริหารของ นางนัทมน วิบูลศิลป์โสภณ หรือ “ครูน้ำฝน” ผอ.รร.อนุบาลพร้อมวิทย์ ตลอดปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและการเรียนออนไลน์ในระดับปฐมวัย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการคัดเลือกรูปแบบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเดียวกันในระดับภาค ประจำปี 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 มีมุมมองในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยหรือเด็กอนุบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างไร

นางนัทมน วิบูลศิลป์โสภณ “ครูน้ำฝน” ผอ.รร.อนุบาลพร้อมวิทย์

                นางนัทมนกล่าวว่า ทางโรงเรียนได้นำรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมมาใช้แก้ปัญหาหลังจากที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดหาย โดยเฉพาะเด็กอนุบาลซึ่งเป็นเด็กเล็กควรที่จะได้รับการปูพื้นฐานเชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน เริ่มต้นจากการผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบทำคลิปวิดีโอ การสอนผ่านโปรแกรมถ่ายทอดสด พบว่าการสอนผ่านโปรแกรมซูมซึ่งเป็นการสื่อสารได้ 2 ทาง ทั้งครูผู้สอนที่เป็นต้นทางและเด็กนักเรียนที่เป็นปลายทางพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้

                “รร.อนุบาลพร้อมวิทย์ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟ (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนรวมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เมื่อเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านจอสมาท์โฟนจะมีวิธีการอย่างไรถึงเด็กจะเกิดการแอคทีฟมีส่วนรวมกับครูผู้สอน โต้ตอบกับครูได้แบบเรียวไทม์ ไม่ใช่การนั่งดูหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เฉย ๆ เพียงอย่างเดียว”

                ผอ.รร.พร้อมวิทย์ กล่าวอีกว่า คุณครูแต่ละชั้นนอกจากต้องเตรียมเนื้อหาการสอน สื่อการเรียนรู้ ยังต้องออกแบบกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วยเหตุนี้แต่ละสัปดาห์ทางโรงเรียนจะแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครองทั้งเนื้อหา วัตถุประสงค์การสอน ช่วงเวลาเรียนออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ บทเพลง นิทาน หรือบทคล้องจองที่ใช้ประกอบการสอน ต้องแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบล่วงหน้า เพื่อที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการสอนแต่ละครั้ง มีเวลาในการเตรียมอุปกรณ์หรือเดินทางมารับใบงานที่โรงเรียน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองจึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่เด็กนักเรียนประสบผลสำเร็จ

                ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม 2564 ขณะนั้นมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศหยุดเรียนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ ทางโรงเรียนพร้อมวิทย์ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมตลอดเดือนมกราคม และได้ประกาศสอนชดเชยในชั้นเรียนช่วงวันที่ 19 – 31 เมษายน 2564 ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ทำให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากเดิมที่ตั้งใจไว้จะให้เด็กนักเรียนมาเรียนช่วงปิดเทอม มาเป็นการเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรมซูมอีกครั้ง

                ครูน้ำฝน กล่าวว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่โรงเรียนจัดสอนออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียน เน้นเนื้อหาการสอนในเรื่องที่เด็กอนุบาลต้องเรียนรู้ สนับสนุนต่อการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนทางออนไลน์ เช่น การใส่คำศัพท์ลงไปในเนื้อเพลง ใส่กิจกรรมให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม เช่น ให้เด็กหยิบสิ่งของภายในบ้านตามสีที่ครูบอก เป็นต้น ไม่ใช่การสอนที่ให้เด็กมองแต่หน้าจอโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ครูต้องเข้าใจในหลักการเรียนรู้และออกแบบการสอนให้สอดคล้อง นอกจากนี้ยังมีการบันทึกคลิปวิดีโอในชั่วโมงการสอนให้ผู้ปกครองสามารถเปิดดูย้อนหลังในกรณีที่เด็กนักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนออนไลน์ในแต่ละวันได้

                กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 “ครูน้ำฝน” มองเรื่องนี้ว่า เป็นโอกาสที่ผู้บริหารและครูผู้สอนจะร่วมกันกำหนดหรือทบทวนเนื้อหาที่จะจัดการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนช่วงเปิดเทอม ขณะเดียวกันก็ต้องคิดว่าการหยุดเรียนไปอีก 31 วัน จะส่งผลกระทบอะไรกับเด็กนักเรียนที่ต้องหยุดอยู่บ้าน ดังนั้นช่วงเวลา 1 – 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเรียนในชั้นเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ทางโรงเรียนอาจจะใช้ช่วงเวลาก่อนเปิดเรียนทำกิจกรรมระหว่างคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมกัน เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับคุณครู สร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนที่จะถึงวันเปิดเทอม

“นอกจากการสื่อสารทำความรู้จักกับตัวเด็กนักเรียน การใช้เวลาหยุด 31 วันมาปรับปรุงทบทวนเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เรียกว่ายุคหลังโควิด (Post-Covid) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมากมาย ในสถานการณ์ที่เด็ก ๆ ต้องเผชิญกับไวรัสโควิดมาตลอดทั้งปี การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยก็เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าโรงเรียนจะมุ่งแต่สอนออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่การปรับปรุงเนื้อการสอนในเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน”

ครูน้ำฝน มองว่า การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงครูกับเด็กนักเรียน แต่เป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของผู้เรียน ดังนั้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ทางโรงเรียนต้องสื่อสารกับผู้ปกครองให้รับรู้และเข้าใจไปพร้อม ๆ ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน เพราะท้ายที่สุดประโยชน์ที่ได้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!