รพ.พระจอมเกล้าฯ เปิด โครงการ Living will ให้ผู้รับบริการสามารถแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นเพียงเพื่อยึดวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน ที่ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี แพทย์หญิงปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานงานการดูแลแบบประคับประคอง เป็นประธานในการประชุม จัดการดำเนินการถอดบทเรียน พื้นที่ต้นแบบระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กับการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550 เพื่อนำมาใช้กับบุคคลทั่วไป และผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย ผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 5 ในการดำเนินการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยได้จัดระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) และการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข หรือ Living will การทำ Living will คือ การที่บุคคลทั่วไป ที่มีสติสัมปชัญญะดี มีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยึดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยซึ่งหนังสือแสดงเจตนาฉบับนี้ ได้ถูกเขียนขึ้นโดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12ประโยชน์ของการทำ Living will มี 4 ข้อ คือ

 ข้อที่ 1.ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับญาติผู้ป่วยในการวางแผนการรักษา เมื่อผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาพที่สามารถแสดงเจตนาได้

ข้อที่ 2. ทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่น การเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ

ข้อที่ 3.ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการรักษา

ข้อที่ 4. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีการสื่อสารและบอกลาบุคคลในครอบครัวในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่

ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์ในการขอทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ติดต่อขอรับแบบฟอร์ม ในการทำ living willได้ที่ งานการดูแลแบบประคับประคอง อาคารนราธิปประพันธ์พงศ์ ชั้น 5โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 032-70 09999 ต่อ 2336 ในวันและเวลาราชการ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!