รพ.พระจอมเกล้าฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน แพทย์หญิงปริยชาต์ สธนเสาวภาคย์ ประธานงานการดูแลแบบ ประคับประคอง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบระบบบริการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้าย กับการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อนำมาใช้กับบุคคลทั่วไปและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้นำทางศาสนา ผู้นำชุมชน  นิติกร  มูลนิธิต่าง ๆ  สื่อมวลชน อสม. จิตอาสา และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

                การสัมมนาสรุปได้ว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบส่งผลให้เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังคุกคามต่อคุณภาพชีวิตและเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้  ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์อาจนำมาสู่การรักษาหรือหัตถการที่เป็นเพียงการยื้อชีวิต อาจทำให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมาน ไม่สามารถเสียชีวิตตามธรรมชาติของโรคหรือเสียชีวิตที่บ้านท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักตามต้องการได้

                การทำ Living will เป็นการแสดงเจตนาไม่รับบริการทางสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยื้อการตายในวาระสุดท้ายของตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ (ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาแล้ว มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง)  เมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีใดก็ตามโดยแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้วินิจฉัยตามหลักวิชาทางการแพทย์ว่าผู้ป่วยอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตและไม่สามารถทำการรักษาได้เท่านั้น หนังสือแสดงเจตนาจึงจะนำมาใช้โดยพยาน บุตรหลานนำมาแสดงกับทีมผู้รักษาเมื่อผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาพที่สามารถแสดงเจตนาได้ ทำให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่นการเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ ทำการรักษาต่าง ๆ โดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติ สามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับญาติผู้ป่วยในการวางแผนการรักษา  เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีการสื่อสารและบอกลาบุคคลในครอบครัวในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่

                ทั้งนี้การทำ living will เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของบุคคลไม่สามารถทำแทนกันได้ เป็นการแสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรที่เจ้าตัวสามารถยกเลิก แก้ไข เมื่อไหร่ก็ได้ ผู้ที่สามารถทำได้คือผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

                ผู้ที่มีความประสงค์ในการขอทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข สามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อขอรับแบบฟอร์มในการทำ living will ได้ที่งานการดูแลแบบประคับประคอง อาคารนราธิปประพันธ์พงศ์ ชั้น 5โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032-7009999 ต่อ 2336 ในวันและเวลาราชการ.

          ข้อความตามข้อตกลงยุติคดีของโจทก์จำเลย ศาลจังหวัดเพชรบุรี คดีอาญาหมายเลขดำที่ .240/2563 ข้อหาหมิ่นประมาท ระหว่าง นายไกรรัฐ สว่างเดือน โจทก์ ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ที่ 1 นายสละ พิมพ์สำเภา ที่ 2 นายนภัทร ศิลปศร ที่ 3 จำเลย และคดีอาญาหมายเลขดำที่ .299/2563 ข้อหาหมิ่นประมาท ระหว่าง นายไกรรัฐ สว่างเดือน โจทก์ นายไพบูลย์ เกตุแก้ว จำเลย ดังมีข้อความดังนี้

          “จำเลยทั้ง 2 คดีขอโทษในการกล่าวถ้อยคำที่ทำให้โจทก์เสียหาย ในส่วนที่จำเลย ทั้ง 2 คดีพูดถึงความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการเงินของโจทก์ เป็นความเข้าใจของจำเลยทั้ง 2 คดีเอง มิใช่ข้อเท็จจริงที่มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์แล้ว”

                การสัมมนาสรุปได้ว่า สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบส่งผลให้เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังคุกคามต่อคุณภาพชีวิตและเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้  ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์อาจนำมาสู่การรักษาหรือหัตถการที่เป็นเพียงการยื้อชีวิต อาจทำให้ผู้ป่วยต้องทุกข์ทรมาน ไม่สามารถเสียชีวิตตามธรรมชาติของโรคหรือเสียชีวิตที่บ้านท่ามกลางบุคคลอันเป็นที่รักตามต้องการได้

                การทำ Living will เป็นการแสดงเจตนาไม่รับบริการทางสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยื้อการตายในวาระสุดท้ายของตนหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ (ตามมาตรา 12 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาแล้ว มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง)  เมื่อผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีใดก็ตามโดยแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้วินิจฉัยตามหลักวิชาทางการแพทย์ว่าผู้ป่วยอยู่ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตและไม่สามารถทำการรักษาได้เท่านั้น หนังสือแสดงเจตนาจึงจะนำมาใช้โดยพยาน บุตรหลานนำมาแสดงกับทีมผู้รักษาเมื่อผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาพที่สามารถแสดงเจตนาได้ ทำให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ เช่นการเจาะคอ การใส่ท่อช่วยหายใจ ทำการรักษาต่าง ๆ โดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติ สามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับญาติผู้ป่วยในการวางแผนการรักษา  เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมีการสื่อสารและบอกลาบุคคลในครอบครัวในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่

                ทั้งนี้การทำ living will เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของบุคคลไม่สามารถทำแทนกันได้ เป็นการแสดงความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรที่เจ้าตัวสามารถยกเลิก แก้ไข เมื่อไหร่ก็ได้ ผู้ที่สามารถทำได้คือผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

                ผู้ที่มีความประสงค์ในการขอทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข สามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อขอรับแบบฟอร์มในการทำ living will ได้ที่งานการดูแลแบบประคับประคอง อาคารนราธิปประพันธ์พงศ์ ชั้น 5โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032-7009999 ต่อ 2336 ในวันและเวลาราชการ.

          ข้อความตามข้อตกลงยุติคดีของโจทก์จำเลย ศาลจังหวัดเพชรบุรี คดีอาญาหมายเลขดำที่ .240/2563 ข้อหาหมิ่นประมาท ระหว่าง นายไกรรัฐ สว่างเดือน โจทก์ ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ที่ 1 นายสละ พิมพ์สำเภา ที่ 2 นายนภัทร ศิลปศร ที่ 3 จำเลย และคดีอาญาหมายเลขดำที่ .299/2563 ข้อหาหมิ่นประมาท ระหว่าง นายไกรรัฐ สว่างเดือน โจทก์ นายไพบูลย์ เกตุแก้ว จำเลย ดังมีข้อความดังนี้

          “จำเลยทั้ง 2 คดีขอโทษในการกล่าวถ้อยคำที่ทำให้โจทก์เสียหาย ในส่วนที่จำเลย ทั้ง 2 คดีพูดถึงความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการเงินของโจทก์ เป็นความเข้าใจของจำเลยทั้ง 2 คดีเอง มิใช่ข้อเท็จจริงที่มีการตรวจสอบหรือพิสูจน์แล้ว”

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!