“รร.วัดม่วงงาม” คว้ารางวัลชนะเลิศโรงเรียนสุจริต พัฒนาการศึกษาโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางอรวรรณ เกตุรัตน์ ผอ.รร.วัดม่วงงาม ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ผลปรากฏว่า ผลงานการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ด้วย Family Model ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนวัดม่วงงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้บริหาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ปัจจุบันโรงเรียนวัดม่วงงาม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมจำนวน 69 คน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารวม 13 คน นางอรวรรณ ผอ.รร.วัดม่วงงาม กล่าวว่า ชุมชนรอบบริเวณวัดม่วงงามมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ สวนตาลลุงถนอม รวมถึงมีภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ครูกลองยาว ครูจักสานใบตาล ประกอบกับคณะครู ผู้ปกครองมีความเข้าใจและยอมรับในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ตลอดชีวิต ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข อีกทั้งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ต้องการให้สร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนได้มีทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อบ้านเมือง มีพื้นฐาน ชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม นำไปสู่การมีงานทำ มีอาชีพ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี โรงเรียนวัดม่วงงามจึงได้จัดทำนวัตกรรม Family Model เพื่อดำเนินการ “โรงเรียนสุจริต” ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดม่วงงาม มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารแผนงาน PDCA+S ประกอบด้วย (P) การวางแผนการดำเนินการ (D) การปฏิบัติการตามแผน (C) การนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล (A) การสรุปรายงาน นำไปสู่ความยั่งยืน (S) โดยใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า แฟมิลี่ โมเดล Family Modal ประกอบด้วย F : Focus (จุดหมายเดียวกัน) A : Attitude (สร้างสรรค์จิตใจ) M : Management (เครือข่ายครอบครัว) I : Integrate (เปิดรั้วบูรณาการเนื้อหาเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้แต่ละวิชา) L : Learner (ร่วมสานความรู้) และ  Y : Yell  (ยกย่องเชิดชูความดี)  บูรณาการ 3  กิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรมลิเกกลองยาว 2) กิจกรรมจักสานใบตาล และ 3) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมทำอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น ชุมนุมนาฏศิลป์ และชุมนุมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

แต่ละกิจกรรมจะเชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน รร.วัดม่วงงาม เช่น ครูสัมฤทธิ์ ศิรินันท์ หรือ “ลุงจ่อย” ปัจจุบันอายุ 80 ปี ครูภูมิปัญญาลิเกกลองยาว ครูดวงกมล ดนตรี ครูภูมิปัญญางานจักสานจากใบตาล ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลถ้ำรงค์ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงสามารถนำความรู้ที่มีไปหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ อีกทั้งโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นยังสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

กิจกรรมลิเกกลองยาว 1) ทักษะกระบวนการคิด เด็กนักเรียนรู้จักคิดท่ารำ จังหวะที่ใช้รำ รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาทำการแสดง  2) มีวินัย เด็กนักเรียนรู้จักการแบ่งหน้าที่ การรับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา ฝึกฝนการทำงานเป็นกลุ่ม 3) ซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันคณะลิเกกลองยาวโรงเรียนวัดม่วงงาม เปิดรับการแสดงในงานต่าง ๆ เช่น งานแห่ขบวนขันหมาก งานบวชนาค เด็กนักเรียนมีรายได้จากการทำการแสดง ครูปลูกฝังเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม รอบคอบ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเพื่อวินัย และเห็นคุณค่าของการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 4) อยู่อย่างพอเพียง ครูปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกาย เนื่องจากส่วนหนึ่งได้รับการบริจาคของคนในชุมชน ต้องใช้และจัดเก็บอย่างระมัดระวัง รู้จักออมเงินที่ได้จากการทำการแสดง 5) จิตสาธารณะ ปลูกฝังการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน เช่น การช่วยเหลือเพื่อน การปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อเพื่อนไม่มาโรงเรียน รวมถึงการแสดงงานบุญในชุมชนหรืองานวัดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ผอ.รร.วัดม่วงงาม กล่าวต่ออีกว่า ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ด้วย Family Model ตามโครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ดังนี้ 1) ผู้บริหารสร้างความเข้าใจแก่คณะครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดประชุมร่วมกันวางแผนดำเนินการทำให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินงานเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 2) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนดำเนินงานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 4. โรงเรียนนำผลการประเมินกิจกรรมและโครงการมาพัฒนาแผนดำเนินงานเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 5. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจความเป็นตัวตนของท้องถิ่น เห็นคุณค่าในตนเอง รักถิ่นฐานบ้านเกิดนำไปสู่การพัฒนาการเป็นคนดีของสังคม และ 6. ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ปกครอง ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

การบริหารงานของโรงเรียนวัดม่วงงามจนประสบผลสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งคณะครู ครูภูมิปัญญา ผู้ปกครอง วัด ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นคุณค่าความสำคัญ และสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวสิ่งต่าง ในท้องถิ่น นอกจากมีคุณลักษณะที่ดีสอดคล้องกับโรงเรียนสุจริตแล้วยังปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งล้วนแล้วเป็นลูกหลานของคนในตำบลถ้ำรงค์ ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัตินำไปสู่ความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนางอรวรรณ เกตุรัตน์ ผอ.รร.วัดม่วงงาม กล่าวในท้ายที่สุด.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!