รางวัลผู้พัฒนานวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลการ

นางวรรณา บัวทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้างบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับดีเยี่ยม

            ด้วยสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On-site ได้ จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบ 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ On-air, Online, On-demand และ On-hand ทำให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนได้ โรงเรียนจึงปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้จากการศึกษาในหนังสือเรียนหรือใบความรู้ที่ครูเตรียมให้ แล้วทำแบบฝึกหัดหรือใบงาน และนำมาส่งครูในเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากการเรียนแบบ On-hand ในรูปแบบดังกล่าวที่ทำเพียงแบบฝึกหัดและใบงานเพียงอย่างเดียว จะทำให้นักเรียนไม่ได้ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์และทักษะการลงมือปฏิบัติ ผู้บริหารและคณะครู จึงได้ร่วมกันพัฒนาและจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นมา ซึ่งเรียกว่า “ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (BANGKEAW BOX)” ซึ่งชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นชุดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน ผ่านการร่วมมือกันออกแบบของครูผู้สอนแล้วจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งภายใน BANGKAEW BOX จะประกอบไปด้วย เอกสารขั้นตอนการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกหัด ใบงาน และวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ สำหรับให้นักเรียนไปจัดทำเป็นชิ้นงานขึ้นมา สำหรับการปฏิบัติการเรียนการสอนตามกระบวนการดังกล่าว ได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าประทับใจอย่างสูง ส่งผลให้ สพฐ.ภาคภูมิใจ จึงประเมินและคัดเลือกให้รับรางวัลเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม การบริหารการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับดีเยี่ยม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีควรคู่แก่การยกย่อง และเผยแพร่ผลงานสู่สถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไป ขอแสดงความยินดี ยกย่อง และชื่นชมเป็นอย่างสูง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!