ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ วางศิลาฤกษ์สร้างอาคาร 100 ปี เตรียมจัดทอดผ้าป่าการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคาร

ร.ร.เบญจมเทพอุทิศฯ วางศิลาฤกษ์สร้างอาคาร 100 ปี

เตรียมจัดทอดผ้าป่าการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคาร

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี พระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.นงลักษณ์ เรืองทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางภารดี นิศามณีวงศ์ และน.ส.ทิวา สุวรรณวัชรชาติ ผู้มีอุปการคุณ ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร 100 ปี เบญจมเทพอุทิศฯ โดยมี น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ นายเทียนชัย ปิติพัฒนาโฆษิต นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ นางรวิวรรณ น้อยสำราญ นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ นางสุวรรณา สุภาพจน์ ประธานกลุ่มสายใยครูเก่าของโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ร่วมพิธีกว่า 300 คน โดยเชิญโหราจารย์พราหมณ์ สุพัฒน์ ทองสุก ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย


          นายชูรัฐ กล่าวว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เดิมชื่อโรงเรียนสตรีเพชรบุรี ก่อตั้งในสมัยมหาอำมาตย์ตรี พระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “เบญจมเทพอุทิศ” เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 1 สิงหาคม 246 ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา(ชาย-หญิง) สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีวิสัยทัศน์มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นให้ผู้เรียนเป็นนักคิด นักปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และรู้จักหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


          นายชูรัฐ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ มีอายุครบ 100 ปี คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู และกลุ่มสายใยครูเก่าชาวเบญจม์ ได้มีแนวคิดจัดสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นห้องอัจฉริยะ และตอบสนองศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียน โรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากลต่อไป


          ทั้งนี้อาคาร 100 ปี เบญจมเทพอุทิศฯ จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารรวม 31 ล้านบาท เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น ตั้งอยู่ระหว่างอาคาร 4 กับอาคาร 12 ตัวอาคารเป็นแบบสไตล์โมเดิร์น ที่ดึงเอาอัตลักษณ์ของต้นตาลซึ่งเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมประเพณีของชาวเพชรบุรีมาเป็นแบบแปรนในการตกแต่งอาคาร ภายในจัดให้มีห้องเรียนชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์จำนวน 6 ห้อง และพื้นที่ส่วนแสดงผลงานนักเรียน นอกจากนี้ชั้นบนสุดของอาคารจะจัดให้เป็นพื้นที่ตั้งหอดูดาว เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และให้นักเรียน ได้เรียนรู้หลักทางวิทยาศาสตร์แบบครบวงจรด้วย


          “อาคาร 100 ปี เบญจมเทพอุทิศ ใช้งบประมาณการก่อสร้างจากการจัดงาน”เดิน-วิ่งการกุศล 100 ปี เบญจมเทพอุทิศ”เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 และงาน “100 ปี ร้อยสัมพันธ์เบญจมเทพอุทิศ” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา และเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ เป็นทุนเริ่มต้นการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้เงินทุนที่ได้รับยังไม่เพียงพอ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ และภาคีเครือข่าย จึงได้เห็นชอบกำหนดจัดให้มีการทอดผ้าป่าการศึกษา ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 นี้ เพื่อนำรายได้ไปสร้างอาคารให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะกำหนดวันเวลาการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 100 ปี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสต่อไป” นายชูรัฐกล่าว

http://https://www.youtube.com/watch?v=lOp_BXzUwXQ

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!