วิยทฐานะครูเชี่ยวชาญ

ชื่อ           นางสาวอุไรวรรณ ละศรีจันทร์

ตำแหน่ง : ครูเชี่ยวชาญ อันดับ ค.ศ. 4

เอก         การประถมศึกษา (ค.บ.)   

อายุราชการ           22 ปี

สอนวิชา                การงานอาชีพและเทคโนโลยี         

ชั้น ป.2 – ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

งานที่พัฒนา คือ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องผลิตภัณฑ์ของใช้สุดสวยด้วยพลาสติกเหลือใช้ โดยการสอนแบบโครงงาน

อุดมคติ มีความขยัน อดทน มีน้ำใจ ก็จะสำเร็จในทุกๆ ด้าน

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

                1. ครูดีเด่นระดับเทศบาลเมืองเพชรบุรี

                2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดีเด่น ประจำปี 2556 พร้อมเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จากสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี และได้รับมอบเกียรติบัตรจากคุรุสภา

                3. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 จากคุรุสภา

                4. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ป.4-6

การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปี 2561 “เมืองกาญจน์วิชาการ 61” ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ

                5. ได้เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง เข้าร่วมแข่งขันการประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 11 กันยายน 2561

                6. ได้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเพชร” เนื่องในวันครู ประจำปี 2564

———————-++——————

อุสาห์ วิเชียรราชัย

นางอุสาห์ วิเชียรราชัย

อายุ         48           ปี

อายุราชการ           24           ปี

ตำแหน่ง                ครูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

การศึกษา              ระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏพระนคร

                                ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานที่พัฒนา         การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนที่เน้นโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

อุดมคติ คิดดี ทำดี พูดดี

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

                1.ได้รับรางวัลครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๓ โดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                2.ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปี 2554 โดยคุรุสภา

                3. ได้รับรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554 โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

                4. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 โดยคุรุสภา

                5. ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับช่วงชั้นที่ 3 โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

                6. ได้รับรางวัล ครูดีศรีเมืองเพชร เนื่องในวันครู ประจำปี 2554

                7. ร่วมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีนำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองหูลู่เต่า มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน

                8. ร่วมคณะกลุ่มลูกหว้า เพชรบุรีดีจัง เดินทางไปร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลก เมืองจอร์จทาน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!