ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว ได้รางวัล นราธิปพงศ์ประพันธ์

                สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนายสกุล บุณยทัต นายกสมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2564 เพื่อมอบให้แก่นักเขียน นักแปล กวี นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการอาวุโสที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 21 คน โดยมี ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว นักวิชาการอิสระนักประวัติศาสตร์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลในปีนี้

                รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ คือรางวัลของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดในปี พ.ศ. 2544 อันเป็นปีที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ 30 ปี โดยชื่อรางวัล นำมาจากพระนามของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในปี พ.ศ.2544 มีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นปีแรก และเป็นปีครบรอบ 110 ปีชาตกาล และครบรอบ 10 ปีที่พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในสมัยนายประภัสสร เสวิกุล เป็นนายกสมาคมฯ ได้ดำริให้มีการมอบรางวัลนี้ขึ้น โดยความเห็นชอบของท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์วิวรรณ เศรษฐบุตร ทายาทของพระองค์ในการเชิญพระนาม “นราธิปพงศ์ประพันธ์” มาเป็นชื่อรางวัล

                ทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นายปริญญา สุนทรวาทะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด บริษัท หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จำกัดพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และคณะนักข่าวนักเขียนประจำกอง บก.เพชรภูมิ ได้ไปร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ ศาสตราภิชานล้อมที่บ้านพักในซอยประสานสุข ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรีโดยนายศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดี

                ศาสตราภิชานล้อม กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยที่ให้เกียรติตนอย่างสูงยิ่ง แต่โดยส่วนตนแล้วไม่ค่อยจะรู้สึกยินดียินร้ายกับลาภยศสรรเสริญ ไม่เคยไขว้คว้า คิดว่าสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยคงจะศึกษางานของตนมาพอสมควร กระทั่งเห็นความสำคัญและมอบตำแหน่งนี้ให้ ก็รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

                ประวัติโดยสังเขป ศาสตราภิชาน ล้อม เพ็งแก้ว ปัจจุบันอายุ 84 ปี เกิดที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง แต่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ จ.เพชรบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) รับราชการครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี(มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี), วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  และสถาบันราชภัฏเพชรบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี) ตามลำดับจนเกษียณอายุราชการ

                ด้านผลงานศาสตราภิชานล้อม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยหลายแขนง ได้รับการขนานนามว่า “ปราชญ์เมืองเพชร” มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับนับถือมากมาย จากงานเขียนที่สะท้อนความคิดตามนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น มติชนสุดสัปดาห์, ศิลปวัฒนธรรม, เมืองโบราณ, สารคดี, น.ส.พ.เพชรภูมิ, นิตยสารเพชรนิวส์ เป็นต้น และมีผลงานเป็นหนังสือด้านภาษาและวรรณกรรมไทยมากกว่า 100 เรื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศาสตราภิชานล้อมได้ใช้ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ ได้รับการเชิดชูเกียรติจากหลายหน่วยงาน อาทิ ปี 2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบตำแหน่ง “เกตุทัตศาสตราภิชาน”, ปี 2550 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ แต่งตั้งให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากรมอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามานุษยวิทยา, ปี 2552 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย, ปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย และเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี ปี 2548-2550

                ปัจจุบันศาสตราภิชานล้อม เป็นที่ปรึกษากลุ่มคนรักเมืองเพชร เป็นที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรีและเป็นที่ปรึกษา น.ส.พ.เพชรภูมิ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!