สมัคร ส.ส.เพชรบุรี คึกคัก พรรคใหญ่-พรรคเล็ก แห่สมัคร ปิดยอดรวมผู้สมัคร 3 เขตเลือกตั้ง รวม 80 คน

สมัคร ส.ส.เพชรบุรี คึกคัก พรรคใหญ่-พรรคเล็ก แห่สมัคร ปิดยอดรวมผู้สมัคร 3 เขตเลือกตั้ง รวม 80 คน (รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด)

สมัคร ส.ส.เพชรบุรี คึกคัก พรรคใหญ่-พรรคเล็ก แห่สมัคร ปิดยอดรวมผู้สมัคร 3 เขตเลือกตั้ง รวม 80 คน

         การเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.)ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี สนง.กกต.จว.เพชรบุรี ได้ใช้ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.ระหว่างวันที่ 4- 8 กุมภาพันธ์ 2562

 

         ปรากฏตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วัน มีผู้สมัคร ส.ส.จากหลายพรรคการเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมัครเข้ารับการเลือกตั้งชิงตำแหน่ง ส.ส.เพชรบุรีทั้ง 3 เขต (จังหวัดเพชรบุรีมี 3 เขตเลือกตั้ง) รวม 80 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.) เขต 1จำนวน 25 คน, ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.) เขต 2 จำนวน 27 คน และผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(ส.ส.) เขต 3 จำนวน 28 คน ดังนี้

 

         เขต 1 หมายเลข 1 นายมังกร เจริญผล พรรคอนาคตใหม่, หมายเลข 2 นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ พรรคประชาธรรมไทย, หมายเลข 3 นายไกรวุฒิ นุชสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย, หมายเลข 4 ร.ต.อ.จงจิตร ราโช พรรคประชานิยม, หมายเลข 5 นายสังเวียน โตสุวรรณ์ พรรคไทยรักษาชาติ, หมายเลข 6 นายยุทธพล อังกินันทน์ พรรคชาติไทยพัฒนา, หมายเลข 7 นายแดง เนียมกลั่น พรรครวมพลังประชาชาติไทย , หมายเลข 8 นางณิชชา พิมพ์สว่าง พรรคพลังท้องถิ่นไทย , หมายเลข 9 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ , หมายเลข 10 นายอรรถพร พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ , หมายเลข 11 น.ส.จริน จันทร์ลาด พรรคเสรีรวมไทย, หมายเลข 12 นายสุเมธ ฉ่ำมะนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, หมายเลข 13 นายเอื้อน เกิดแล พรรคพลังปวงชนไทย ,หมายเลข 14 นายอามิน คาร พรรคเพื่อนไทย, หมายเลข 15 นายธนภูมิ แสงแสน พรรคกรีน ,16.จ.ส.ท.สมเภท คงสบาย พรรคประขสภิวัฒน์, 17.นายฐาปกรณ์ รอดสวัสดิ์ พรรคพลังไทยรักชาติ, 18.นายดามพ์ ไตละนันทน์ พรรคเพื่อชาติ, 19.น.ส.ชญาณณัจมดี แก้วชัด พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, 20.นายแสวง หอมทน พรรคภาคีเครือข่ายไทย, 21.นางเบญจวรรณ จันทร์แจ่ม พรรคพลังชาติไทย, 22.นางสำเริง แมลงทับ พรรคพลังไทสร้างชาติ 23.นางสุภาพ ศรีสวัสดิ์ พรรคพลังสังคม 24 .นายพรหมสิทธิ์ สว่างแวว พรรคแผ่นดินธรรม 25.น.ส.จิตตานันท์ นันทภักดิ์ พรรคเศรษฐกิจใหม่

 

         เขต 2 หมายเลข 1 นายไพฑูรย์ สีสง่า พรรคภูมิใจไทย , หมายเลข 2 นายธาริต พ่อเมือง พรรครวมพลังประชาชาติไทย, หมายเลข 3 ร.ต.ท.อภิวัตร เงินดี พรรคประชานิยม , หมายเลข 4 นายฏิชยพงษ์ แช่มเทศ พรรครวมใจไทย, หมายเลข 5 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ, หมายเลข 6 นายสุขเขต สุขโข พรรคชาติไทยพัฒนา , หมายเลข 7 พ.ต.อ.เสริมส่ง อินทร์ประสิทธิ์ พรรคพลเมืองไทย ,หมายเลข 8 นายสุริยะ จันทร์ทอง พรรคพลังปวงชนไทย ,หมายเลข 9 นางสุธาดา ยอดทองถาวร พรรคประชาธรรมไทย ,หมายเลข 10นายกัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ ,หมายเลข 11 นายกิตติพงษ์ พึ่งแตง พรรคอนาคตใหม่ ,หมายเลข 12 น.ส.วรรณพร เกษเดช พรรคพลังท้องถิ่นไทย , หมายเลข 13 นายหัสพันธ์ เสมเถื่อน พรรคเสรีรวมไทย , หมายเลข 14 นายประจวบ จันทร์สง่า พรรคเพื่อแผ่นดิน, หมายเลข 15 นายอำนาจ ฉ่ำมะนา พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย , หมายเลข 16 นายอาสิม คาร พรรคเพื่อนไทย, 17.นายชัยโชค บุศราทิจ พรรคประชาภิวัฒน์, 18.นางธนัชพร ศรีฟ้า พรรคพลังไทยรักชาติ,19.นายวันชนะ เกิดดีชะเอมน้อย พรรคไทยรักชาติ, 20.น.ส.วริศวรรณ แสงทอง พรรคเพื่อชาติ, 21.นายปราโมทย์ เพชรศาสตร์ พรรคเศรษฐกิจใหม่,, 22.นายพลภัทร หอมแม้น พรรคประชาธิปไตยใหม่, 23.นายธนกิตติ์ ทองเพชร พรรคพลังไทสร้างชาติ, 24.นายพงษ์ประพันธ์ เถื่อนมา พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, 25.นายจิรพันธุ์ ภิรมย์ธีรโชติ พรรคภาคีเครือข่ายไทย, 26.นายอรรถ รอดสวัสดิ์ พรรคพลังชาติไทย 27.น.ส.พิณนภา พฤกษาพรรณ พรรคกรีน

 

         เขต 3 หมายเลข 1 นายศักดิ์ชัย ปี่แก้ว พรรคพลังปวงชนไทย, หมายเลข 2 นายภาณุมาศ อังกินันทน์ พรรคไทยรักษาชาติ , หมายเลข 3 นายนิธิศ พุ่มพวง พรรคเสรีรวมไทย, หมายเลข 4 นายชัยณรงค์ ปี่แก้ว พรรคพลังท้องถิ่นไทย, หมายเลข 5 นายอภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์ ,หมายเลข 6 นายจิรวัฒน์ พันธ์เผือก พรรครวมพลังประชาชาติ ,หมายเลข 7 นายสุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ ,หมายเลข 8 นายอุกฤษ นกกริ่ม พรรคเพื่อแผ่นดิน ,หมายเลข 9 น.ส.อมรรัตน์ สุขเจริญ พรรคชาติไทยพัฒนา ,หมายเลข 10 นายชัยณาม ว่องไว พรรคอนาคตใหม่, หมายเลข 11 นายสนั่น ปัตพี พรรคประชาธรรมไทย ,หมายเลข 12 ร.ต.ท.โกมล อบแย้ม พรรคประชานิยม , หมายเลข 13 นายบรรพต กำไลแก้ว พรรคภูมิใจไทย, หมายเลข 14 นางสุธีลา วิริยะภิญโญชีพ พรรคพลเมืองไทย, หมายเลข 15 นายอภิสิทธิ์ เจริญสุข พรรคกรีน, 16.นางศุลีพร บุศราทิจ พรรคประชาภิวัฒน์, 17.นายสนั่น คมขำ พรรคพลังไทยรักชาติ, 18.นายโอฬาร บานแย้ม พรรคเพื่อชาติ, 19.นายศักดิ์ดา ปีดอก พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย, 20.นายเอกราช รุ่งไพรัญ พรรคเพื่อนไทย, 21.นายสมศักดิ์ กอใหญ่กลาง พรรคประชาธิปไตยใหม่, 22.นางชญานิศ สุมนฑา พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, 23.น.ส.เชอรีย์ คำสวัสดิ์ พรรคภาคีเครือข่ายไทย, 24.นายสายันต์ ทรัพย์มา พรรคพลังชาติไทย, 25.นายสมบัติ พรายมณี พรรคพลังไทสร้างชาติ 26.นายโพธิ แก้ว หอธรรมรัตน์ พรรคประชาไทย 27.นายสมนึก ดีหะสิงห์ พรรคแผ่นดินธรรม 28.นายจิณณาวัฒน์ มูลนาม พรรคเศรษฐกิจใหม่

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!