สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ระลึกถึงบรมครู สืบสานอนุรักษ์วิชาการแพทย์แผนไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ระลึกถึงบรมครู สืบสานอนุรักษ์วิชาการแพทย์แผนไทย

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ที่ทำการสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี -ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 (ศาลาการเปรียญหลังใหม่) วัดโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์ทวีศักดิ์ วัดอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี คณาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมาชิกหมอพื้นบ้าน หมอพิธีกรรมหมอโหราศาสตร์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายร่วมพิธีกว่า 200 คน นางนวมรกต พรหมอินทร์ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ

          นางนวมรกต กล่าวว่า สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีไหว้ครูขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 เพื่อให้คณาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมาชิกหมอพื้นบ้าน หมอพิธีกรรมหมอโหราศาสตร์ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย ได้ระลึกถึงพระคุณของบรมครู รวมถึงครูแพทย์แผนไทยผู้ล่วงลับ และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของการแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้านให้มีความก้าวหน้าและมีประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชนต่อไป

          อนึ่ง สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ เกิดจากบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับคณาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งเป็น “ชมรมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์” ขึ้นในปี 2538 ต่อมาปี 2546 ได้เปลี่ยนเป็น “สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์” ดำเนินงานเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะปี 2542 โดยให้ความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพที่กระทำหรือ มุ่งหมายจะกระทำต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การผดุงครรภ์ ตลอดจนการป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ และสาธารณสุขอื่นๆ จัดให้มีการฝึกอบรมสาขาการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการผดุงครรภ์ไทย, ด้านการนวดไทย, ด้านเภสัชธรรมไทยและด้านเวชกรรมไทย นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาและดูแลสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป จนเป็นที่ยอมรับผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้เป็นสถาบันที่อบรม หรือถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 569 คน

http://https://www.youtube.com/watch?v=D_k7gnx3Iw0&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!