องค์ประธานมูลนิคุณพุ่ม ประทานทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

องค์ประธานมูลนิคุณพุ่ม ประทานทุนให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี (แห่งใหม่) ณ บริเวณ หมู่ 4 ซอยหลุมดิน ถนนราชดำเนิน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี ส่วนราชการ ผู้ปกครอง เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเข้าร่วมกว่า 100 คน นางชญาดา นาควัชรานันท์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี และคณะให้การต้อนรับ

 

          นางชญาดา กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กพิการได้รับโอกาสในการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ตลอดจนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ ทรงประทานทุนทั่วประเทศจำนวน 10,633 ทุน รวมเป็นเงิน 53,165,000 บาท โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี พระองค์ ทรงประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

 

          อนึ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่มทรงเล็ง เห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติก ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรอง เป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=HoowrZHBtCY&feature=youtu.be

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!