อำเภอบ้านแหลม จัดประชุมเชิงนโยบายให้กับเกษตรกรชาวนาเกลือ เพื่อยกระดับคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือทะเล

อำเภอบ้านแหลม จัดประชุมเชิงนโยบายให้กับเกษตรกรชาวนาเกลือ

เพื่อยกระดับคุณภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือทะเล


          เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงนโยบายหารือแนวทางการยกระดับพัฒนา ก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมและพัฒนาเกลือทะเล” (Sea salt Valley) ที่อำเภอบ้านแหลมจัดขึ้น โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ชาวนาเกลือ และเครือข่ายสหกรณ์นาเกลือเข้าร่วมกว่า 50 คน นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม ชี้แจงรายละเอียดและให้การต้อนรับ

          นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่มีนาเกลือและสามารถผลิตเกลือไดมากที่สุดในประเทศถึง 300,000 – 400,000 ตันตอป โดยเฉพาะอําเภอบานแหลม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเกลือและสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแหลมในปัจจุบัน ด้วยความโดดเด่นในภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมในการสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจ ตามแนวความคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาด้านอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

          นายศรีธรรม กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรี ยังถูกบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การประมง และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกลือทะเล ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรนาเกลือบ้านแหลมได้ผลิตสินค้าออกมาจัดจำหน่ายเป็นจำนวนมาก แต่สวัสดิการตอบแทนยังต่ำ รายได้น้อย ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายดังกล่าว อำเภอบ้านแหลมจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้นำชุมชน และชาวนาเกลือ มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรนาเกลืออำเภอบ้านแหลม ชุมชน และเครือข่ายสหกรณ์นาเกลือ เกิดการรวมกลุ่มจนกลายเป็นเครือข่ายสหกรณ์นาเกลือที่สมบูรณ์ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพิ่มมูลค่าและเกิดการขยายรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและพัฒนาเกลือทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=_PCPgFvl540&feature=youtu.be&fbclid=IwAR002ZgfmZF10oZvvavU64jB7dVI9R77B_d23F6AbPjdCGrauoOFtqEhk8M

#ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!