เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร.วัดพระรูป

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์”

หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร.วัดพระรูป

          เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 28 กันยายน 2561 เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดอาคารเรียน “สามัคคีรังสรรค์” ของหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดพระรูป(มจร.) ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พระวิสุทธิวรกิจ ธมฺมรํสี (หลวงพ่อเสน่ห์) เจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหาร ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดพระรูป พระพิพิธพัชโรดม อำนวย อินฺทวณฺโณ (หลวงพ่อหน่อย) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะรองผู้อำนวยการ หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดพระรูป พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ มีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี นางกรรณิการ์ เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ผู้มีเกียรติ คณะสงฆ์ และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

          นายณัฐวุฒิ กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสถาปนาขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ โดยพระราชทานนามว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” เปิดดำเนินการศึกษาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2432 และต่อมาได้ทรงเปลี่ยนจากมหาธาตุวิทยาลัย เป็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2439

 


          นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2552 สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมติให้คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้ โดยพระพิพิธพัชโรดม อำนวย อินฺทวณฺโณ (หลวงพ่อหน่อย) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป ได้อนุญาตให้ใช้อาคารกุฏิสงฆ์ชั้นล่างของวัดพระรูป เป็นสถานที่เรียน มีพระสังฆาธิการสมัครเข้าเรียน รวม 45 รูป และในปีถัดสภามหาวิทยาลัยฯ ก็ได้อนุมติให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาตรบัณฑิต เป็นการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ เป็นรุ่นที่ 1 ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี


          ต่อมาในปี 2555 พระนิสิตรุ่นที่ 1 ที่มีพระวิทธิวรกิจ เป็นหัวหน้าห้อง ได้ร่วมกันพิจารณาจะสร้างอนุสรณ์ให้แก่สถาบัน จึงได้รวบรวมปัจจัยจากพระนิสิตและสาธุชนทั่วไป จัดซื้อที่ดินจำนวน 21 ไร่ เพื่อสร้างอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะนั้น มาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างฐานรากของอาคารเรียนเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 และในปี 2557 เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ได้ประกอบพิธียกเสาเอกอาคารเรียนและให้ชื่ออาคารแห่งนี้ว่า “อาคารสามัคคีรังสรรค์” จากนั้นสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้ย้ายการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาตรบัณฑิต รับนิสิตคฤหัสถ์จากวัดต้นสน อ.บ้านแหลม มาเรียนรวมกันที่หน่วยวิทยบริการแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

          นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า พระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะนิสิต นักศึกษา คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสละทรัพย์เพื่อการก่อสร้างและการบริหารงานของ มจร.วัดพระรูป ได้เป็นจำนวนเงินกว่า 70 ล้านบาท จนสามารถพัฒนาบุคลากรทั้งพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ให้มีความรู้ความสามารถสำเร็จการศึกษาไปแล้วรวมจำนวน 5 รุ่น

http://https://www.youtube.com/watch?v=87LLe4st4TM&feature=youtu.be

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!