เชิญอดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมถกปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายพันธุ์ธัช หิรัญจิรวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้เชิญ ว่าที่ ร.อ.จิตร์ศิรธรานนท์ กรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย, นางวิรัลพัชร วิจิตตปัญญารักษ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ปัญญารักษ์การโยธา, นายสุพจน์ เพชราภิรัชต์เจ้าของร้านบ้านขนมนันทวัน – กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสันประจวบคีรีขันธ์ จำกัด, นายธานินทร์ถิตตยานุรักษ์ กรรมการหอการค้าไทย ซึ่งทุกท่านเป็นอดีตประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี (ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี) พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ รองประธานหอการค้าฯนายพินิต มีถิรศิริ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประเด็นปัญหาของภาคธุรกิจเอกชนที่กำลังประสบอยู่ในเวลานี้ ซึ่ง “ประธานฯพันธุ์ธัช” ได้กรุณาสรุปข้อมูลในการสนทนาในครั้งนี้มาให้ทราบ กอง บก.เพชรภูมิ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

ประเด็นเรื่องวัคซีนโควิด-19:หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี มองว่าปัจจุบันยังมีความสับสนทางด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในเรื่องการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อว่าจะมีผลในเชิงบวกต่อผู้รับการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อมากน้อยเพียงใด การให้ข้อมูลจากภาครัฐส่วนกลางหลายครั้งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความลังเลสงสัยของประชาชน รวมถึงการใช้สิทธิ์ในการฉีดวัคซีนว่าควรไปช่องทางไหนดี ช่องทางไหนจะได้เร็วกว่ากัน เช่น จากแอปส่วนกลาง, แอปท้องถิ่น หรือองค์กรท้องถิ่นที่มีการจัดซื้อวัคซีนเอง หรือการใช้สิทธิ์ตามผู้ประกันตน(ม.33)  แม้กระทั่งการจะตัดสินใจจองวัคซีนทางเลือกแบบจ่ายเงินเองตามโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ช่องทางไหนจะได้รับวัคซีนเร็วกว่ากัน ยังคงเป็นที่สงสัยและสับสน


“….วัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันและความอุ่นใจให้แก่ภาคเอกชนในการยืนหยัดต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจที่นับวันอาการยิ่งน่าเป็นห่วงขึ้นทุกขณะ เพราะยิ่งเวลายืดเยื้อยาวนานเท่าใด สายป่านในการแบกรับภาระในช่วงการแพร่ระบาดยิ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง…”

อย่างไรก็ตามในเรื่องวัคซีนนี้อยากฝากถึงภาครัฐส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การแบ่งสัดส่วนให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ ในจังหวัดทั้งภาคตัวแทนจำหน่าย ภาคการค้า และภาคการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรมที่พักและร้านอาหารได้มีสัดส่วนในการฉีดวัคซีนแต่ละล็อตที่จังหวัดได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง วัคซีนจะสร้างภูมิคุ้มกันและความอุ่นใจให้แก่ภาคเอกชนในการยืนหยัดต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจที่นับวันอาการยิ่งน่าเป็นห่วงขึ้นทุกขณะ เพราะยิ่งเวลายืดเยื้อยาวนานเท่าใด สายป่านในการแบกรับภาระในช่วงการแพร่ระบาดยิ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง

                ประเด็นการสร้างความตระหนัก:ในขณะที่วัคซีนยังคงเป็นความหวังที่ต้องรอคอย สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในทุกขณะคือมาตรการที่จะสร้างความตระหนักให้แก่ประชนทุกคนให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตทั้งในบ้านและนอกบ้าน พึงระลึกเสมอว่าทุกคนมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อรวมถึงตัวเราเองก็เช่นกัน ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย ของใช้สอยส่วนตัว ต้องชัดเจนไม่ปะปนกัน

หากมีความสงสัยหรือมีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงโปรดเลือก SAFETY FIRST ทั้งการกักกันตัวเองหรือหากสามารถจัดซื้อหาชุดตรวจสอบเองในเบื้องต้น ก็ล้วนจะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ดังนั้นหอการค้าฯจะมีการทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างความตระหนักในการป้องกันทั้งทางช่องทาง ONLINE ผ่านทาง FACEBOOK ของหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงทาง OFFLINE อื่นๆ เพื่อช่วยลดการแบ่งเบาของบุคลากรทางการแพทย์อีกช่องทางหนึ่ง

ประเด็น BUSINESS CONSULT CLINIC “ปรึกษาปัญหาธุรกิจ”:จากสภาวะอันยากลำบากที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจ SME ร้านค้าร้านอาหารมากมายประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ แต่ละธุรกิจจะมีปัญหาแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อทำหน้าที่ในฐานะองค์กรหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี จึงมีแนวคิดจะเป็นช่องทางในการให้คำปรึกษา สำหรับธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากคณะกรรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชื่อกิจกรรม BUSINESS CONSULT CLINIC  “ปรึกษาปัญหาธุรกิจ”โดยสามารถติดต่อได้ทาง Facebook : The Phetchaburi Chamber of Commerce หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

ประเด็นเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจ :ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจเกิดขึ้นมากมายทั้งที่เกิดเองตามวิวัฒนาการของผู้ซื้อและผู้ขาย และที่เกิดขึ้นจากผลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การทำธุรกิจต้องมีการปรับตัวอย่างมากและอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถลดผลกระทบทางด้านลบให้เร็วที่สุด ทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่นค่าเจลแอลกอฮอล์, ค่าน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ, ค่าหน้ากากอนามัย, ค่าปรับปรุงสถานที่ด้านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และลูกค้าที่จะมารับบริการและติดต่อซื้อขายจำนวนลูกค้าที่มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยเงินลดน้อยลงตามสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความกังวลใจในการเดินทางออกนอกบ้านที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคระบาด รวมถึงมาตรการประกาศล็อคดาวน์ในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการซื้อหาสินค้าบนช่องทาง ONLINE เพิ่มมากขึ้น ร้านค้าหรือบริษัทธุรกิจต่างๆต้องปรับตัวในการเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจ ONLINE เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาลูกค้าซึ่งนับวันจะมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหอการค้าจังหวัดเพชรบุรีจึงมีโครงการจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้และการทำWORKSHOP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้แก่ผู้สนใจ โดยกำหนดช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เช่นเดียวกันหรือทางโทรศัพท์ 032-414997 วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ประเด็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร:ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถทำได้อย่างง่ายดายย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเราสามารถรับข่าวสารต่างๆได้รวดเร็วและหลายช่องทาง ทั้ง Facebook,Line,Instagram,Youtubeและอื่นๆ แต่ข้อเสียคือความน่าเชื่อถือหรือข้อเท็จจริงในข้อมูลนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะส่งต่อๆกันมาทำให้หาการอ้างอิงความถูกต้องได้น้อยก่อเกิดความสับสน หลายข่าวกระทบต่อด้านการวางแผนทางธุรกิจ เช่น พื้นที่ไหนจะมีการประกาศล็อกดาวน์หรือไม่ การเตรียมสินค้าจำพวกของสดไว้สำหรับค้าขายย่อมได้รับผลกระทบแน่นอนหากไม่เตรียมไว้อาจจะเสียโอกาสในการค้าขาย แต่หากเตรียมไว้แล้วมีการประกาศปิดย่อมเสียหายเช่นกัน และสิ่งที่สำคัญอีกด้านหนึ่งของผลกระทบจากข่าวสารคือด้านจิตใจมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เกิดความวิตกกังวล ความสับสน หรือความเครียดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องจากสื่อ ONLINE ต่างๆ

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ต้องการทำหน้าที่ในการคัดกรองข่าวสารต่างๆจากภาครัฐที่จะมีผลในการตัดสินใจในการวางแผนการธุรกิจรวมถึงเพื่อความสบายใจมิให้ตกเป็นเหยื่อข่าวลวง (FAKE NEWS)ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนทั่วไปโดยจะใช้ช่องทาง Facebook ของหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ หากสมาชิกหรือผู้ประกอบการค้าท่านใดมีข้อสงสัยในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาว่าเป็นข้อเท็จจริงประการใด สามารถสอบถามในช่องทางFacebookของ หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ได้เช่นเดียวกัน

หากเจ้าของธุรกิจหรือท่านใดที่มีข้อเสนอแนะหรือต้องการให้หอการค้าฯ สนับสนุนด้านใดสามารถนำเสนอได้ตามช่องทางในการติดต่อข้างต้น คณะกรรมการหอการค้าฯ,ที่ปรึกษาหอการค้าฯและประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราหวังให้การค้าขาย การทำธุรกิจในจังหวัดเพชรบุรีในช่วงสถานการณ์โควิดและหลังจากสถานการณ์นี้มีเสถียรภาพและมีศักยภาพมั่นคงตลอดไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!