เพชรบุรีพร้อมเลือกตั้ง อบต. 1 เขต 1 ส.อบต.

นางสุทธดา คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โดย กกต.จะออกประกาศดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่ง ส.อบต. และนายก อบต. ที่ตำรงตำแหน่งอยู่จะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่ง โดยให้ปลัด อบต. เป็นผู้รักษาการแทน

                กกต.ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และกำหนดวันลงคะแนนการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

                นางสุทธดา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ พ.ร.บ.เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ในส่วนของการเลือกตั้ง อบต. มีสาระสำคัญที่ถูกปรับเปลี่ยนหลายประเด็น อาทิ ผู้สมัครนายก อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง, ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภามาก่อน, มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลา 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง ส่วนสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง

                ทั้งนี้ ผู้สมัครนายก อบต. และ ส.อบต. ต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี สำหรับค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ผู้สมัคร นายก อบต.ใช้จ่ายในการหาเสียงได้ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนผู้สมัคร ส.อบต. ให้ใช้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท โดยเริ่มนับค่าใช้จ่ายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแจ้งชื่อผู้ช่วยในการหาเสียง, ช่องทางการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์, รถยนต์พาหนะที่ใช้ในการหาเสียง ฯลฯ ก่อนดำเนินการหาเสียง

                นางสุทธดากล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในส่วนปลีกย่อยของ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญที่ถูกปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม อาทิ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สภา อบต.) จะต้องประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ละ 1 คน (จากเดิมหมู่บ้านละ 2 คน) โดยกำหนดให้สภา อบต. ต้องมีสมาชิกสภาอย่างน้อย 6 คน ถึงตามจำนวนเขตเลือกตั้งที่กำหนด หากมีเขตเลือกตั้งหรือหมู่บ้านน้อยกว่า 6 เขต ให้เฉลี่ยสมาชิกสภาฯตามเขตเลือกตั้ง โดยใช้จำนวนประชากรแต่ละหมู่เป็นเกณฑ์ โดยเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) ที่มีจำนวนประชากรมากจะมีสมาชิกสภาฯ มากกว่าเพิ่มขึ้นเขตละ 1 คนตามลำดับ ซึ่งในส่วนของ จ.เพชรบุรี มีจำนวนเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) รวม 547 เขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน) โดยมีจำนวน 11 ตำบล ที่มีจำนวนเขตเลือกตั้ง (หมู่บ้าน)ไม่ถึง 6 หมู่บ้าน ในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านเพื่อจัดลำดับ ฯลฯ

                “เนื่องจากระยะเวลากำหนดการเลือกตั้งที่กระชั้นและอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ กกต.เพชรบุรี กำลังเร่งระดมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนายก อบต. และ ส.อบต.ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี โดยประสานไปยังปลัด อบต. ทั้ง 69 แห่ง และจะเร่งจัดทำแผนเพื่อเสนอ ศบค.จังหวัดเพชรบุรี ขออนุญาตจัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดให้กับ ปลัด อบต., เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, กกต.ท้องถิ่น รวมถึงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ อบต. ทุกแห่ง อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่หน่วยเลือกตั้งและประสานงานส่วนต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อไป”

                ด้านนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ประธานชมรม อบต.จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก อบต. เขตเลือกตั้งละ 2 คน เหลือเพียง 1 คน จะส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และจะเกิดความขัดแย้งระดับชุมชนที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นเหตุให้การทำงานในระดับพื้นที่ยากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์น้อยลง ผู้แทนเขตพื้นที่ ที่มีเพียงคนเดียวหากเป็นผู้ที่ตั้งใจทำหน้าที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ แต่หากได้ผู้แทนที่หวังเพียงตำแหน่งไม่ทำงาน ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างมาก นอกจากนี้ตนมองว่าเมื่อมีการแข่งขันกันแรง ในช่วงที่ผู้ได้รับเลือกตั้งเริ่มปฏิบัติหน้าที่จะมีการจ้องจับผิดเกิดขึ้น แม้จะส่งผลดีในแง่ที่ผู้ได้รับเลือกตั้งจะทำงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะระแวงในการถูกจ้องจับผิด แต่ก็จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการบริการประชาชน โดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับการลดจำนวนสมาชิก อบต.จาก 2 คน เหลือเพียง 1 คน (อ่านคำตอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ของนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ ใน “เพชรภูมิ” หน้า 5 ฉบับนี้).

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!