เลือก อบต.เพชรบุรี ผิด กม.ติดคุก-ปรับหนัก

การเลือกตั้งสภาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่  28 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.00 –  17.00 น. โดยในส่วน จ.เพชรบุรี มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด  69 เขต ดังที่ “เพชรภูมิ” นำความเคลื่อนไหวมารายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา

            ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น. วันพุธที่  10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รายการ “สภากาแฟเพชรภูมิ” ของสถานีวิทยุเพชรภูมิเรดิโอความถี่  10 3. 5 MHz ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กต.) ประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์กับผู้ดำเนินรายการถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภา อบต.ที่จะเกิดขึ้น

            ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ กล่าวชี้แจงว่า สำนักงาน กกต.จว.เพชรบุรี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่ ในส่วนการเลือกตั้ง อบต.ทั้ง  69 แห่งในพื้นที่ จ.เพชรบุรี กกต.กลางได้มีคำสั่งแต่งตั้งปลัดอบต.ของแต่ละแห่งให้เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลมีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มต้นการรับสมัครจนเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของ กกต.ประจำแต่ละ อบต. ซึ่งจะมีแห่งละ  3 คน ส่วนสำนักงาน กกต.จว.จะทำหน้าที่สนับสนุน กำกับดูแล ช่วยเหลือเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย

            ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งในทุกด้านสำนักงานกกต.จว.เพชรบุรี ได้ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ให้แก่ผู้สมัครทั้ง ส.อบต. และนายก อบต. รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงมีการอบรมวิทยากรอำเภอซักซ้อมและเตรียมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อชี้แจงการดำเนินการทั้งแบบทฤษฎีและซักซ้อมแบบปฏิบัติจำลองการเลือกตั้ง ตลอดจนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านสื่อต่าง ๆ ถึงประชาชนโดยเน้นย้ำการเลือกตั้งโดยสุจริตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลือกตั้งที่ปรับเปลี่ยนในส่วนของ ส.อบต.ที่เลือกได้เพียง  1 หมายเลข ( 1 เขต  1 คน) และในส่วนพื้นที่ยกเว้นที่ต้องเลือก ส.อบต.  2 หมายเลข ก็มีการเน้นย้ำเฉพาะพื้นที่นั้นเป็นพิเศษ

            ผอ.กต.จว.เพชรบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการป้องกันการทุจริต สำนักงานกกต.จว.เพชรบุรี มีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนหาข่าวการกระทำทุจริตการเลือกตั้ง และมีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน  5 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และลงพื้นที่หาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งนอกจากนี้ได้ประสานไปยังพล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี จัดชุดตำรวจเคลื่อนที่เร็ว  2 ชุดเพื่อตรวจสอบดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนการทุจริต

            ในส่วนของประชาชนสามารถมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งได้ที่สายด่วน  1 4 4 4 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” โดยสามารถส่งหลักฐานได้ทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอและหากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่นำมาแจ้งเป็นสาระสำคัญของการตรวจสอบที่จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด กกต.มีรางวัลนำจับให้ ทั้งนี้ในส่วนข้อมูลของผู้ชี้เบาะแสจะถูกปกปิดเป็นความลับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งผู้ให้และผู้รับ มีโทษจำคุก  1- 10 ปี ปรับ  20,000- 200,000 บาท ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง  20 ปี ส่วนกรณีประชาชนที่รับเงินซื้อเสียงแต่ไม่มีเจตนาทุจริตการเลือกตั้ง (อาจเพราะถูกบังคับข่มขู่เฉพาะหน้าหรือต้องรับเพราะอาจเป็นอันตราย) สามารถนำเงินมาแจ้งกับ กกต.ได้ในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและก่อนถูกจับกุม เพื่อแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการทุจริตก็จะไม่ต้องรับโทษ

            ผอ.กต.เพชรบุรี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ยังไม่นิ่ง กกต.ได้ประสานไปยังกรมควบคุมโรค และศบค. ปรับเปลี่ยนรูปแบบหน่วยเลือกตั้งให้ลดความแออัดของผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนโดยปรับลดลงเหลือหน่วยละ  600 คน และมีการตั้งหน่วยเลือกตั้งเพิ่มแบ่งผู้มีสิทธิ์จากหน่วยเดิมมายังสถานที่ใกล้เคียงกัน กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะมีการใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ฯลฯ พร้อมประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และขอกำลัง อสม.มาช่วยดูแลเพื่อจัดการเลือกตั้งตามมาตรการป้องกันโควิด- 19 ตรวจวัดไข้ผู้มาใช้สิทธิ์ทุกคน หากพบผู้มาใช้สิทธิ์มีอุณหภูมิมากว่า  3 7. 5 องศา จะให้นั่งพักรอในส่วนแยก และหากอุณหภูมิลดลงในเกณฑ์ปกติจึงอนุญาตให้ไปใช้สิทธิ์ ส่วนผู้ที่ยังคงอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์จะให้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในส่วนแยกพิเศษ ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยทุกขั้นตอนจะมีกระบวนการทำความสะอาดและดำเนินการตามหลักป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

            “ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ รับบัตร  2 ใบ  1 ใบเลือกนายก.อบต.เพียง  1 หมายเลขและอีก  1 ใบเลือก ส.อบต. เพียง  1 หมายเลข (ยกเว้นบางพื้นที่ซึ่งกำหนด เลือก  2 หมายเลข) เลือกผู้ที่ท่านเห็นว่าเขามีคุณสมบัติตรงใจ มีนโยบายที่สามารถทำได้จริง ทำให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถที่จะบริหารงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของ อบต.ให้กลับมาเป็นผลประโยชน์ให้กับท่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เขาเป็นตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่น” ผอ.กต.จว.เพชรบุรี กล่าว

            ด้านนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รอง ผวจ.เพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผวจ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ตนได้ร่วมกับ พลตรีประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ. 1 5 พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรีสั่งการไปยังส่วนราชการทุกหน่วย ให้ข้าราชการทุกคนร่วมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วางตัวเป็นกลางไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งและพร้อมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตการเลือกตั้งในพื้นที่

            นายชุบ คล้ายคลึง อดีตนายก อบต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี และลงสมัครตำแหน่ง นายก อบต.ช่องสะแก ในครั้งนี้ด้วย เปิดเผย “เพชรภูมิ” ตนได้ร้องเรียนไปยัง สำนักงาน กกต.จว.เพชรบุรี และนายอำเภอเมืองเพชรบุรีว่ามีผู้ปกครองท้องที่ในระดับผู้นำคนหนึ่งมีพฤติกรรมวางตัวไม่เป็นกลาง ไปปักป้ายหาเสียงให้กับผู้สมัครนายก อบต.ช่องสะแกคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชาย ทั้งยังพยายามพูดโน้มน้าวให้ผู้ปกครองท้องที่คนอื่นในตำบลให้ช่วยเหลือหาเสียงให้แก่น้องชายตนเองด้วย ทั้งยังพยายามส่งญาติเข้าไปเป็นกรรมการในหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการประพฤติตนที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะผู้ปกครองท้องที่เป็นข้าราชการ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด การกระทำดังกล่าวเป็นการทำผิดกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน นอกจากนี้ทราบว่าเรื่องนี้นายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ทราบเรื่องและได้เรียกตัวผู้ปกครองท้องที่ดังกล่าวไปดำเนินการสอบสวน และให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นการชั่วคราวแล้ว.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!