แม่เมืองเพชรมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล

แม่เมืองเพชรมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ผลิตสินค้าสู่มาตรฐานสากล

           เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ และ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี นายวิรัตน์ สว่างลาภ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

           นายวิรัตน์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานและส่งเสริม กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System) หรือ PGS ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดเป้าหมายในการขยายพื้นที่เกษตรให้ได้ 5 ล้านไร่ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง ดังนั้นจึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจมาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ให้กับเกษตรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมทั้งสิ้น 48 คน

             “คาดว่าโครงการดังกล่าว จะสร้างความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน พร้อมตรวจประเมินแปลงและส่งผลผลิตเข้าสู่โรงพยาบาล ตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”นายวิรัตน์ กล่าว

 

นายพชร ปิ่นรัตน์ ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!