YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “บ้านเพชรเพลินดิน” ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรี

YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย

จัดโครงการ “บ้านเพชรเพลินดิน” ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรี

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร “บ้านเพชรเพลินดิน” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 โดยมีนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บ้านหม้อ ผู้ประกอบการกลุ่มเพชรสมุทรคีรีเข้าร่วมกว่า 350 คน ดร.ศรายุทธ แสนมี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นายวิษณุ ตราชูวณิช ประธานกิตติมศักดิ์ YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ

 

ดร.ศรายุทธ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรี 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากผู้ประกอบการในกลุ่มเพชรสมุทรคีรีจำนวน 100 ชิ้น เพื่อนำเอาแนวคิดและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่ มาเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบ ทิศทางด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมตลาดออฟไลน์และออนไลน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ด้านนายวิษณุ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีกำหนดดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี ตามกรอบงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การวิจัยและพัฒนาสินค้าชุมชน อาทิ สินค้าชุมชนด้านการเกษตร สมุนไพร ขนมหวาน อาหารพื้นถิ่น สินค้าทางวัฒนธรรม งานฝีมือ ฯลฯ, 2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าอัตลักษณ์ อาทิ สินค้าเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารพื้นถิ่น ขนมหวาน,3. การสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์เศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดออฟไลน์แบบครบวงจร โดยการนำผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก ไปจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ อาทิ เอ็มบีเคเซ็นเตอร์, หัวหินมาร์เกตวิลเลจ, ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี ฯลฯ 4.การจัดสัมมนาแก่นคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนการท่องเที่ยวและ 5.การพัฒนาแผนดำเนินงานแบบบูรณาการคู่มือการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว อาหารและขนมหวานพื้นถิ่น

ทั้งนี้ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การออกแบบอัตลักษณ์เพชรสมุทรคีรี ภายใต้ศาสตร์ 4DNA เป็นศาสตร์ที่ใช้ในการดึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ชุมชนเพชรสมุทรคีรีทั้ง 4 จังหวัด และการถ่ายทอดอัตลักษณ์สู่ผู้บริโภคผ่านโมเดล BMC (Business Model Canvas) การวางแผน การปรับจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง และ ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การบรรยายในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์โดยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพชรสมุทรคีรี 4.0 โดย ผศ.ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ สำนักประสานโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, การบรรยายในหัวข้อชิมอย่างไรให้ปัง!! การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีทางประสาทสัมผัสให้เป็นไปตามความต้องการตลาด โดย ดร.อุศมา สุนทรฤรังสี ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยาการให้ความรู้กับผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมด้วย

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงา

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!