กกต.เพชรบุรีประกาศเรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี หมดเขตส่งความคิดเห็น 13 ตุลาคมนี้

กกต.เพชรบุรีประกาศเรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี หมดเขตส่งความคิดเห็น 13 ตุลาคมนี้

          นางสุทธิดา คงเดชา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งตามประกาศดังกล่าวจังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ แบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 3 คน มีจำนวนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 เขตเลือกตั้ง


          เพื่อให้การดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเป็นไปตามระยะเวลาและข้อกำหนดของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีจึงขอประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด จำนวนสามรูปแบบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

          ทั้งนี้ พรรคการเมืองและประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีทั้งสามรูปแบบได้
โดยทำเป็นหนังสือ ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี) ส่งข้อเสนอและความคิดเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 341 หมู่ที่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรสาร. 032474812-13 ต่อ 1212 , 1213
ภายในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!