กรมการขนส่ง

นายสันติ สุรเจริญชัยกุล ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า
ตามที่พระราชบัญญัติรถยนต์กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนนั้นกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้มีการเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

                นายสันติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก
การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ
ใช้ถนนและต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่น หรือเป็นผู้พิการที่เคยได้รับความช่วยเหลือ
จากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน ๓ ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทที่เคยได้รับความช่วยเหลือและเป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

                โดยอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ขอรับการจัดสรรดังกล่าว อาทิ เครื่องผลิตออกซิเจน, เครื่องดูดเสมหะ, เตียงนอนธรรมดาชนิด ๓ ไก, แขนเทียม, ขาเทียม, กายอุปกรณ์เสริม (โลหะดามขา), รถนั่งสำหรับผู้พิการแบบธรรมดา-แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ, ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

                ผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน สามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบขอรับจัดสรร และดาวน์โหลดเอกสารยื่นคำขอได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/phetchaburi/m-news/4360/view.php?_did=40920 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ Call Center ๑๕๘๔ หรือที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี โทร. ๐๓๒-๔๒๖๔๕๖, สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาอำเภอชะอำ โทร.๐๓๒–๒๔๗๑๘๔๖ ในวันและเวลาราชการ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!