กรมศิลป์

เมื่อเวลา ๐๙.๐๙  น. วันที่ ๖ พฤษภาคม ที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) อ.เมือง นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต ๓ ในฐานะประธานณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงก่อนดำเนินการบูรณะพระอุโบสถวัดมหา-สมณาราม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี กรมศิลปากร โดยมี นางศาริสา จินดาวงษ์ ผอ.สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธี

                นายสุชาติกล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีมีโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรจำนวนหลายแห่ง ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา รวมถึงมีปัจจัยอื่นที่ทำให้โบราณสถานได้รับความเสียหายโดยเฉพาะวัดตั้งที่อยู่บนภูเขาหรือเชิงเขาประสบปัญหาถูกลิงรบกวนปีนป่ายรื้อกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบโบราณสถานได้รับความเสียหาย เช่น ฝนตกน้ำไหลลงอุโบสถ วิหาร เป็นต้นเพื่อเป็นการบำรุงรักษาโบราณสถานดังกล่าว กรมศิลปากรจึงได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ ล้านบาท เพื่อการบูรณะซ่อมแซมใน จ.เพชรบุรีจำนวน ๓ แห่งประกอบด้วย ๑. บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท๒. บูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม (วัดเขาวัง) จำนวน ๑๐ ล้านบาท และ ๓. บูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัดสระบัว อ.เมืองเพชรบุรี จำนวน ๕ ล้านบาท
โดยได้เชิญช่างเมืองเพชรบุรีเข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับงานในครั้งนี้ด้วยโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมากรมศิลปากรได้ว่าจ้างบริษัทเอกพรไพศาล จำกัด ให้ดำเนินการซ่อมแซมพระอุโบสถวัดมหาธาตุ วรวิหาร ซึ่งพบปัญหาหลักคานชำรุดต้องค้ำยันและประกอบพิธีบวงสรวงการบูรณะพระอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา

                สำหรับการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถวัดมหา-สมณาราม (วัดเขาวัง) ที่ประสบปัญหาถูกลิงรบกวนได้รับความเสียหาย ได้ดำเนินการจัดประมูลว่าจ้างบริษัทเอกพรไพศาลฯมาดำเนินการบูรณะโครงสร้างหลังคาพระอุโบสถ เปลี่ยนเครื่องลำยองได้แก่ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมขณะฝนตก ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเริ่มสัญญาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ งบประมาณจำนวน ๙,๔๘๐,๐๐๐ บาท

                หลังพิธีบวงสรวง นายณัฐวุฒิและคณะฯ ได้เข้าหารือกับพระครูปิยธรรมาภิยุต เจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามฯ ถึงสภาพปัญหาความชำรุดทรุดโทรมของพระอุโบสถ รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ในระยะยาวต่อไป

                ทั้งนี้ในส่วนของการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถวัดสระบัว อ.เมืองเพชรบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการการประกวดราคาจัดจ้าง.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!