กรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๔ เมษายนที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในการออกเมรุพระราชทานเพลิงพระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ และอดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร ณ เมรุชั่วคราววัดมหาธาตุ วรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ในฐานะประธานคณะศิษย์วัดมหาธาตุ วรวิหาร เป็นประธานอำนวยการ  พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. (วีรรตโน) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร เป็นประธานดำเนินงาน

                เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๑ เมษายน เริ่มพิธีออกเมรุเชิญหีบศพเวียนเมรุ ๙ ยอด ซึ่งพระครูวัชรสุวรรณาทร
(ลูกชุบ ธมฺมโชโต) เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม และคณะช่างวัดใหญ่ฯ ตัดเมรุขึ้นใหม่ทั้งหลัง ติดตั้งบริเวณลานหน้าพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุ วรวิหาร แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานจากนั้นทุกวันตลอดถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชทาน สวดพระอภิธรรม สวดแจงสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แสดงพระธรรมเทศนาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมประกอบพิธีอย่างต่อเนื่อง

                เวลา ๑๕.๐๐ น. วันที่ ๒๓ เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีพระราชทานเพลิง พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ กรรมการมหาเถรสมาคมวัดปทุมคงคาฯ, พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง, พระเทพศาสนาภิบาลเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง, พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง พระราชาคณะ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ในฐานะประธานคณะศิษย์ พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. (กล้า วีรรตโน) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร และพระเถรานุเถระ ร่วมพิธีฯ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาว จ.เพชรบุรี จำนวนมาก เฝ้ารับเสด็จฯ
และร่วมพิธีโดยมีมหรสพ โขนสด ชุดใหญ่จากกรมศิลปากร, โขนเด็กจากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัยและระบำศรีชัยสิงห์ พระสุธนเลือกคู่  ร.ร.โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย แสดงสมโภชงาน

                เวลา ๑๙.๓๐ น. นายณัฐวุฒิ ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล และเป็นประธานสุมเพลิงจริง โดยมี พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พิจารณาผ้าบังสุกุล พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม, พระเทพรัตนสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ วัดชนะสงคราม, พระสังฆาธิการ และประชาชนร่วมวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีเป็นจำนวนมาก

                เวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๒๔ เมษายน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ พระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิพระเทพสุวรรณโมลี โดยนายณัฐวุฒิ ผวจ.เพชรบุรี และนายแสวง เอี่ยมองค์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าไตรพระราชทาน พระราชสารสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธ.) วัดตรีทศเทพ, พระครูพิศาลวัชรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี วัดนาพรม และพระครูโสภิตกิตติคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย
วัดหนองปลาไหล เป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุล

                ตลอดห้วงระยะเวลาในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพดังกล่าวมีพระสงฆ์
ทรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ ๕ รูป เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ในแต่ละห้วงเวลา ประกอบด้วย
สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส, สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม, สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ
มหาเถรสมาคม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม

                พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์แสดงพระธรรมเทศนาแต่ละห้วงเวลา รวม ๙ รูป ประกอบด้วย พระพรหมบัณฑิตศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาส, พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดโมลีโลกยาราม, พระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดคลองวาฬ, พระเทพปฏิภาณกวี เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ วัดประยุรวงศาวาส, พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาส, พระวชิรธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี วัดหนองจอก, พระครูพิศาลวัชรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี วัดนาพรม, พระครูศรีธรรมรัตน์ เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม วัดไร่ดอน และพระมหาสมศักดิ์ ปุณฺณโชโต, ดร. ป.ธ.๙
วัดพระพุทธไสยาสน์

                โดยรวมมี กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค, เจ้าคณะจังหวัด, พระสังฆาธิการ, พระครูสัญญาบัตร,
พระมหาเปรียญฐานานุกรมจากทั่วประเทศ และพระสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีรวม ๑,๔๗๓ รูป โดยมีคณะศิษยานุศิษย์ อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผวจ.เพชรบุรี, ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี, นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงแรงงาน,นายกฤษณ์ แก้วอยู่ – นายสาธิต อุ๋ยตระกูล -นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี, นายกิตติพงษ์  เทพพานิช นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี, นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง, พลตรี เฉลิมชัย เสียงใหญ่, พลอากาศตรี สุรินทร์ คุ้มจั่น, ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ,
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร., นายสมชาย (เต๋า) เข็มกลัด นักแสดง ตลอดจนส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์และประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงจำนวนมาก

                หลังเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงคณะศิษย์พระเทพสุวรรณโมลี ได้บริจาคเงินเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเทพสุวรรณโมลี  (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.๗) ให้แก่ โรงพยาบาล สถานศึกษา องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยงานต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นำไปจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ต่อไป

                พระครูวาทีวรวัฒน์, ดร. (กล้า วีรรตโน) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ วรวิหาร กล่าวว่า ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคมนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีอัญเชิญเคลื่อนอัฐิและอัฐบริขารของ พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม) จากห้องประชุมวัดมหาธาตุฯ ข้างพระวิหารหลวง ไปประดิษฐานยังห้องเกียรติยศ วัดมหาธาตุ วรวิหาร ฝั่งพุทธาวาส ขอเชิญสาธุชนไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!