กระทรวงวัฒนธรรม

น.ส.คนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมของชาติ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งสภาวัฒนธรรมทุกระดับ เครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชนและภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยและประเทศชาติ โดยได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” ให้แก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็ก เยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีกิจกรรมหรือผลงานดีเด่นประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในทุกมิติ ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                “กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการมอบรางวัลวัฒนคุณาธร ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และต่อประเทศชาติตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน”

                น.ส.คนึงกล่าวต่อไปว่า ในปี ๒๕๖๕ นี้กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท  ได้แก่ ๑. ประเภทเด็กหรือเยาวชน  ๒. ประเภทบุคคล  และ๓. ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล จึงขอเชิญชวน เด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

                ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๓ ตุลาคม หรือวันตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

                ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๓๒-๔๒๔๓๒๔ https://www.facebook.com/petburi.culture E-mail : culturephet63@gmail.com

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!