กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 14 มิ.ย. 64

เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงมีมติให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของนักเรียน นักศึกษาครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ประกอบกับ ศบค.ได้เห็นชอบเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้ ข้อ 1 ให้นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

            ข้อ 2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งใดที่มีความพร้อมและประสงค์จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ก่อนวันที่กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้นดำเนินการดังนี้ 2.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล On Air, Online, On Demand, On Hand ผ่านทางไปรษณีย์ เท่านั้น 2.2 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ On Site, On Air, Online, On Hand,On Demand โดยรูปแบบ On Site นั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน

            ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!