กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ

เสียงจากพลุดอกไม้ยังไหวแว่ว                  ประกายแก้วโชติช่วงห้วงเวหา

มโหรี่ปี่หวานกังวานมา                             เฉลิมเกียรติแดนฟ้า “นครคีรี”

เพลงวันวานขานขับร้องรับส่ง                    มาเวียนวงสืบสานสถานที่

ดินแดนเพชรรุ้งระยิบนาม “พริบพรี”         รวมความดีสืบต่อก่อตามกาล

          ในเขตแคว้นเพชรบุรีมีสินทรัพย์       อเนกนับน้ำดินถิ่นไพศาล

อยู่เย็นใต้พระบรมโพธิ์สมภาร              จากโบราณนับเนื่องเรืองไพบูลย์

เมืองสามวังอลังการปานสวรรค์                เทพรังสรรค์เลิศใต้อาสน์ไอศูรย์

บันดาลโชคโภคศรีทวีคูณ                         เจิดจำรูญตราตรูเพราะผู้ใด

          ควันหลงจากงานพระนครคีรีครั้งที่ ๓๕ เมื่อ ๑๘-๒๗ กุมภาพันธ์ผ่านไป ลีลาวดียังคงบานขาวสะพรั่ง หอมอบอวลเป็นเสน่ห์ลึกซึ้งห่มเขาวัง ทุกครั้ง
ที่มีงาน คนเพชรบุรีทุกคนคงน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  “กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ” ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทกลอนเทิดพระเกียรติ “มหามงกุฎมหาราชสดุดีคีรีนคร” เพื่อถวายพระเกียรติคุณ “พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช” บทกลอนนี้ร้อยเรียงด้วยผู้ประพันธ์ของชมรมนักกลอนเมืองเพชร ๔ ท่าน

มหามงกุฎมหาราชสดุดีคีรีนคร

        ถวายพระราชสมัญญามหาราช    แด่จอมปราชญ์องค์ราชะพระจอมเกล้า

ด้วยศิลป์ศาสตร์ทุกด้าน ธ ชาญเชาวน์    เป็นร่มเงาปกรัฐเป็นฉัตรไชย

สืบจักรีศรีแผ่นดินปิ่นกษัตริย์               นำราษฎร์รัฐประกาศนามสยามใหม่

“มหามกุฎ” มหาราชของชาติไทย       ทรงสถิตเสถียรในใจประชา

(นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ ร้อยกรอง)

          คือกษัตริย์วงศ์จักรีที่ยิ่งใหญ่           ทรงสามารถตรัสได้หลายภาษา

ทรงเป็นแก้วโกสินทร์ปิ่นเมธา                    “วิทยาศาสตร์” พระองค์ทรงเชี่ยวชาญ

“โหราศาสตร์” ทรงทำนายได้แม่นนัก       “ดาราศาสตร์” โลกประจักษ์เป็นหลักฐาน

กระโจมแก้วแวววามงามตระการ              ลั่นทมบานสะพรั่งพร้อมหอมบ้านเมือง

(นายทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์ ร้อยกรอง)

        ทศพิธราชธรรมนำพุทธศาสน์    พระจอมราชทรงผดุงธรรมฟุ้งเฟื่อง

“ธรรมยุต” พิสุทธิ์ส่องผ่องเรื่อเรือง            ทรงหนุนเนื่องน้อมมนัสรัตนตรัย

“อริยกะ” ประดับไว้โลกได้เห็น                  งามเพียงเพ็ญอักษรศาสตร์ประกาศสมัย

เสกสันสกฤตบาลีวิถีไทย                          จารึกไว้อรรถรสพจน์แผ่นดิน

(นางนงลักษณ์ ทองล้วน ร้อยกรอง)

          นวัตกรรมทำไทยให้องอาจ         เอกราชเกริกไกรไปทั่วถิ่น

ทูตเจรจาค้าขายหมายทำกิน                    สร้างทรัพย์สินพสกไทยได้เบิกบาน

“สนธิสัญญา” สู่อารยประเทศ                 ด้วยพระเดชเกรียงไกรแผ่ไพศาล

“มหาบุรุษลักษณ์” จอมจักรวาล             นฤพานสรวงสถิตนิจนิรันดร์

อ้างเอาอาสน์นรินทร์บดินทร์สูรย์               บังคมทูลประทับในมไหสวรรย์

เหนือขุนเขาสมนสุคนธ์คันธ์                       ทรงรังสรรค์อมรนครคีรี

เขาวังสถิตสถานพิมานมงกุฎ                    เพชรพิสุทธิ์ผ่องภัสร์รัศมี

ค่าควรเมืองสวรรค์อัญมณี                        คู่เขตขัณฑ์เพชรบุรีศรีนัครา

(นายจตุพร บุญประเสริฐ ร้อยกรอง)

ขอเทิดพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ชมรมนักกลอนเมืองเพชร

นายศักดิ์สิทธิ์ วิบูลศิลป์โสภณ นายทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์

นางนงลักษณ์ ทองล้วน นายจตุพร บุญประเสริฐ

ร้อยกรองถวาย

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

          เชิญผู้อ่านส่งบทกลอนมาลงตีพิมพ์ในหัวข้อ “เมืองเพชรบ้านเรา” ความยาว ๔ บท สวัสดีค่ะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!