กลอนที่รัก

รำลึกองค์พระปิยมหาราช

          วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันที่พสกนิกรไทยทุกคนน้อมใจรำลึกถึง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ ที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทิศานุทิศ จึงได้มีการถวายพระราชสมัญญา “ปิยมหาราช” อันแสดงถึงพระราชาอันเป็นที่รักของประชาชน “กลอนที่รัก วรรคที่ชอบ”ฉบับนี้ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านบทวรรณศิลป์แห่งความจงรักภักดีที่มิมีวันเสื่อมคลาย

(กาพย์ยานี11)

แดนสรวงมีดวงสูรย์                                   เจิดจำรูญผ่องอาภา

แดนไทยมีราชา                             จรัสจ้าผ่องอำพน

                       ปิยมหาราช                    ทรงเลิกทาสสิ้นทุกข์ทน

            นำไทยให้รอดพ้น                          จากการล่าอาณานิคม

                       สื่อสารสถานใด                  พระทรงชัยเสกเหมาะสม

            เสด็จประพาสชม                          ถิ่นโลกกว้างสร้าง เท่าทัน

                       เฉกแสงแห่งสยาม              ส่องสิ่งงามอเนกอนันต์

            ทรงเป็นเช่นมิ่งขวัญ                       เทิดทูนไท้กลางใจชน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นางนงลักษณ์ ทองล้วน

ประพันธ์ถวายในนามคอลัมน์ “กลอนที่รักวรรคที่ชอบ”

จารึกนามจำหลักหล้าจุฬาลงกรณ์

          งามกิ่งก้านจามจุรีที่แตกก้าน             งามดอกบานสีชมพูเป็นพู่ขวัญ

งามนิสิตชาวจุฬามาพร้อมกัน                    งามแต่วันแรกหยั่งรากฝากผืนดิน

          ประสิทธิ์ชาติประสาทชนยังผลเลิศ         ศิลป์ประสบศาสตร์ประเสริฐมิรู้สิ้น

คุณอเนกเนื่องอนันต์อันหลั่งริน                    หล่อเลี้ยงถิ่นธำรงไทยให้มั่นคง

          พระกรุณาธิคุณการุณย์ราช              ไทยทั้งชาติชื่นชมสมประสงค์

ฉลองหลักการศึกษาค่ายิ่งยง                         เทิด ธำรง พัฒนาก้าวหน้าไกล

          เป็นเสาหลักศักดิ์สิทธิ์แห่งพระนคร         ดุจดั่งพรเหนือพรแห่งยุคสมัย

หนักและแน่นคู่แผ่นดินฐานถิ่นไทย              ตลอดไปเนื่องนิรันดร์จากวันนี้

          พระก่อเกื้อเพื่อก่อกูลเพิ่มพูนผล        ให้ทางชนหนทางชัดจรัสวิถี

เปิดทางถูกปลูกทางทองผ่องชีวี                    โชติความดีชี้ความเด่นให้เห็นงาม

          จามจุรีคลี่บานใบไล้ระบัด                 ประกาศชัดศักดิ์แผ่นดินถิ่นสยาม

ยิ่งนานวันยิ่งเพริศแพร้วยิ่งแวววาม               จารึกนามจำหลักหล้าจุฬาลงกรณ์

ขวัญชนก ทองล้วน ประพันธ์ถวาย

(จากหนังสือปิยมหาราชสดุดี ประจำปี 2552 จัดทำโดยแผนกสาราณียกร องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

          สวัสดีค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า เดือนพฤศจิกายน นะคะ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!