กองทุนพัฒนา SME เปิดสินเชื่อ

ช่วยเหลือบรรเทาภาระการชำระหนี้

นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้มีมาตรการเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาภาระการชำระหนี้ให้กับ
เอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-๑๙ ให้มีสภาพคล่องทางการเงิน คงสภาพการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ และสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยเปิดรับคำขอกู้สินเชื่อกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

. โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรอบวงเงินโครงการ ๕๐๐ ล้านบาท สำหรับลูกหนี้รายเดิม เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในโครงการสินเชื่อ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการฟื้นฟูและ
เสริมสร้างศักยภาพสำหรับ SMEs-คนตัวเล็ก SME โตไว ไทยยั่งยืน
เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงลงทุนเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง
ในการดำเนินกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ วงเงินกู้สูงสุด ๓ ล้านบาท  ดอกเบี้ย ๒ % ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด ๗ ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน ๑๒ เดือน (เมื่อรวมภาระหนี้
คงค้าง ต้องไม่เกินวงเงินสินเชื่ออนุมัติเดิม)

. โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME พ.ศ. ๒๕๖๕ กรอบวงเงินโครงการ ๑,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายใหม่ที่เป็น
ผู้ผลิตให้บริการค้าปลีก ค้าส่งหรือผู้ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG (Bio Circular Green) ในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานชีวมวล  อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือบริการทางการแพทย์ยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงลงทุนเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือฟื้นฟูกิจการในปัจจุบัน หรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ วงเงินกู้สูงสุด ๑๕ ล้านบาท  ดอกเบี้ย ๒ % ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด ๑๐ ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน ๑๘ เดือน

. โครงการสินเชื่อสร้างโอกาส เสริมสภาพคล่อง SME
พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับ ผู้ผลิตให้บริการค้าปลีก ค้าส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และธุรกิจอื่นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือตามที่ กอป.กำหนด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการหรือสำรองเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินธุรกิจ กรอบวงเงินโครงการ ๕๐๐ ล้านบาท สำหรับลูกค้า
รายใหม่ วงเงินกู้สูงสุด ๒ ล้านบาท  ดอกเบี้ย ๒ % ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด ๗ ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน ๑๒ เดือน

ทั้งนี้ ทั้ง ๓ โครงการ สามารถยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เว้นแต่วงเงินสินเชื่อจะหมดก่อน ผ่านเว็บไซต์ www.thaismefund.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ๐๓๒-๔๒๖๖๖๖.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!