กำหนดการกีฬาพัทลุงเกมส์ และเสกักเกมส์

กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔  เสกักเกมส์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

          ๑. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ จากเดิม ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ถึง ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ถึง ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๕ ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน

        กีฬาบังคับ ๑. กรีฑา ๒. ว่ายน้ำ

        กีฬาสากล มี ๓๗ ชนิด ดังนี้ ๑. กอล์ฟ ๒. กีฬาทางอากาศ
๓.  กาบัดดี้ ๔. คริกเก็ต ๕. คาราเต้โด ๖. จักรยาน (ถนน, ดาวน์ฮิลล์,
ครอสคันทรี, BMX ลู่) ๗. ชักกะเย่อ ๘. ซอฟท์บอล ๙.  ยิงปืน ๑๐. ตะกร้อ
๑๑. เทควันโด ๑๒. เทนนิส ๑๓. เทเบิลเทนนิส ๑๔. เนตบอล
๑๕. บริดจ์ ๑๖. บาสเกตบอล/บาส ๓ x ๓  ๑๗. แบดมินตัน
๑๘. เปตอง  ๑๙. ปันจักสีลัต ๒๐. เพาะกาย ๒๑. ฟุตบอล/ฟุตซอล
๒๒. ฟิกเกอร์ และฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง ๒๓. มวยปล้ำ (ในร่ม-ชายหาด)
๒๔. มวยสากลสมัครเล่น ๒๕. ยกน้ำหนัก ๒๖. ยิมนาสติก ๒๗. ยูโด  ๒๘. ยูยิตสู  ๒๙. รักบี้ฟุตบอล ๓๐. ลีลาศ ๓๑. วอลเลย์บอล (ในร่ม-
ชายหาด) ๓๒. วูซู ๓๓. เรือพาย ๓๔. บิลเลียด/สนุกเกอร์ ๓๕. วู้ดบอล
๓๖. แฮนด์บอล (ในร่ม-ชายหาด) ๓๗. หมากล้อม

        กีฬาอนุรักษ์ ได้แก่ มวยไทยสมัครเล่น

        กีฬาสาธิต ได้แก่ เกทบอล

        ๒. กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ เสกักเกมส์ จากเดิม ระหว่าง ๒๔-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เป็น ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กีฬาที่จัดการแข่งขัน ๑๔ ชนิดกีฬา มี

          ๑. กรีฑา ๒. ว่ายน้ำ ๓. ฟุตบอล ๔. กอล์ฟ ๕. เทเบิลเทนนิส
๖. บาสเกตบอล ๗. แบดมินตัน ๘. ยิงปืน ๙. เทนนิส ๑๐. ลีลาส
๑๑. วู้ดบอล ๑๒. ตะกร้อ ๑๓. เปตอง ๑๔. กีฬาทางอากาศ

          ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ขอให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการ
ในการเข้าร่วมการแข่งขันฯ ของจังหวัดเจ้าภาพ

          การกีฬาแห่งประทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอให้ทุกจังหวัดที่เข้าแข่งขัน แจ้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้ปฏิบัติตามคู่มือตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ และกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

          สำหรับการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค ๒ ณ จังหวัดราชบุรี มี ๑๔ จังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อหาตัวแทนภาคไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่
๒๙ ก.ค.-๑๐ ส.ค. ๖๕ ณ จังหวัดพัทลุง

                ภาค ๒ มี ๑๔ จังหวัด จังหวัดเพชรบุรี ส่งนักกีฬาเข้าคัดเลือกตัวแทนภาค ๒ ๑๔ ชนิดกีฬาดังนี้ ๑. กรีฑา ๒. ว่ายน้ำ ๓. ยกน้ำหนัก
๔. รักบี้ฟุตบอลหญิง ๕. บาสเกตบอล ๖. สนุกเกอร์ ๗. เปตอง ๘. เทควันโด ๙. ปันจักสีลัต ๑๐. แบดมินตัน ๑๑. เทเบิลเทนนิส
๑๒. แฮนด์บอลชาย ๑๓. วอลเลย์บอลชายหาดชาย ๑๔. ฟิกเกอร์
สเก็ตติ้ง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!