ก.วัฒนธรรมมอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” จ.เพชรบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “วัฒนคุณาธร” และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน บุคคล องค์กรที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงานจำนวนมาก

                รางวัลวัฒนคุณาธร ที่มอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 15 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็ก เยาวชน บุคคล รวมถึงหน่วยงาน องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล เด็กและเยาวชน องค์กรต่าง ๆ เข้ารับรางวัลวัฒนคุณาธร จำนวนทั้งสิ้น 381 รางวัล ประกอบด้วย 1. ประเภทเด็กและเยาวชน จำนวน 137 ราย 2. ประเภทบุคคล 120 ราย และ 3. ประเภทนิติบุคคลและคณะบุคคล 124 แห่ง

                สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยประเภทบุคคล 2 ราย ได้แก่ 1.นางอารีย์ เหลี่ยมเพชร อายุ 54 ปี ข้าราชการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.สมอพลือ อ.บ้านลาด เป็นผู้ประสานงานและรับมอบอำนาจการบริจาคที่ดินให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน 5 ไร่ เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลและขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 2.นายอุดมเดช เกตุแก้ว อายุ 40 ปี ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ เผยแพร่ข่าวสาร บทความ บทสัมภาษณ์ สารคดีที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ลงในหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ และนิตยสารเพชรนิวส์ นักจัดรายการวิทยุชุมชนทางสถานีวิทยุเพชรภูมิ เรดิโอ, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดเพชรบุรี, คณะทำงานและบรรณาธิการจัดทำหนังสือที่ระลึกต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม, คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, คณะทำงานขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 

                ส่วนประเภทนิติบุคคลและคณะบุคคล ได้แก่ วัดข่อย อ.เมือง จ.เพชรบุรี มีผลงานโครงการต้นกล้าคุณธรรม เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยหลากหลายรูปแบบ พัฒนาวัดข่อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี อนุรักษ์ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรี และงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรี โดยมี พระณพงษกร กนฺตวณฺโณ เป็นตัวแทนพระครูประโชติวชิรากร เจ้าอาวาสวัดข่อย รับการถวายรางวัล

                ทั้งนี้ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ นางประไพจิต บุญประถัมภ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี น.ส.ฐิติรัตน์ หิรัญวงศ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!