ขอเชิญชาวเพชรบุรีร่วม “ตักบาตรเทโว” เนื่องในวันออกพรรษา 25 ต.ค.นี้

ขอเชิญชาวเพชรบุรีร่วม “ตักบาตรเทโว” เนื่องในวันออกพรรษา 25 ต.ค.นี้

 
          เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองการศึกษา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวเพชรบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.00 น. ณ บริเวณหน้าเขาวัง ถนนราชวิถี (เริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงทางขึ้นเขาวัง) เพื่อส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี และความปรองดองกันในชุมชน ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่สืบไป
 
          อนึ่ง งานประเพณีตักบาตรเทโว นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนิกชนจะมารวมตัวกันใส่บาตรในวันนั้น สำหรับความเป็นมาของวันตักบาตรเทโวนั้นหมายถึงวันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจาก เทวโลก เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ ของประเทศอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี และเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็น ปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดาที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ จึงได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต และในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตร
 
          ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า “ตักบาตรเทโว” หรือ “ตักบาตรดาวดึงส์” โดยพระสงฆ์จำนวนมากเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาท ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมใส่ในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยน หรือข้าวต้มมัดที่พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดมักจะนำมาใส่บาตรในวันนั้นด้วย
error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!