ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัญญา ทองนิล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
คนดีมีคุณธรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประวัติ

เริ่มรับราชการ                 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน                  คณะครุศาสตร์

วุฒิการศึกษา                   ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา            มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทรศัพท์                     ๐๓๒-๗๐๘๖๒๑

ผลงานดีเด่น         บริหารกลุ่มหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในฐานะ
                                ประธานกลุ่มจนส่งผลต่อคุณภาพการจัดการ
                                หลักสูตร ๑๔ หลักสูตร / ๕ คณะวิชา และบริหาร
                                โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
                                ๑๐ โรงเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จนประสบ
                                ความสำเร็จ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!