คณะกรรมการคุมโรคติดต่อฯ ยืนยันควบคุม โรค “พิษสุนัขบ้า” ได้ในวงจำกัด เตือนประชาชนระวังโรค “ไข้เลือดออก” ส่วน “วัณโรค” พบผู้ป่วยดื้อยาปริมาณสูงขี้นน่าเป็นห่วง เร่งวางมาตรการป้องกันแก้ไขแล้ว

คณะกรรมการคุมโรคติดต่อฯ ยืนยันควบคุม โรค “พิษสุนัขบ้า”

ได้ในวงจำกัด เตือนประชาชนระวังโรค “ไข้เลือดออก” ส่วน “วัณโรค”

พบผู้ป่วยดื้อยาปริมาณสูงขี้นน่าเป็นห่วง เร่งวางมาตรการป้องกันแก้ไขแล้ว

            เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมชี้แจง

           ผลการประชุมสรุปได้ว่า สถานการณ์โรคระบาดในจังหวัดเพชรบุรีปี 2561 พบมี การแพร่ระบาดโรคติดต่อ 3 โรค ประกอบด้วย โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และโรควัณโรค

           โดยในส่วนของโรคพิษสุนัขบ้า สพ.ญ.ขนิษฐา กล่าวว่า สถิติล่าสุดในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 7 เมษายน พบมีการแพร่ระบาดเชื้อพิษสุนัขบ้าในกวาง บริเวณพื้นที่อำเภอท่ายาง มีผู้สัมผัสเชื้อ 3 ราย อยู่ระหว่างติดตามฉีดวัคซีนให้ครบชุด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัข 420 ตัว แมว 230 ตัว ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร และพบการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในแมว บริเวณพื้นที่อำเภอเขาย้อย มีผู้สัมผัสเชื้อ 4 ราย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว อยู่ระหว่างการติดตามฉีดยาให้ครบชุด ปศุสัตว์ได้ทำการกักกันเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนให้กับแมว 208 ตัว สุนัข 373 ตัว ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 5 กิโลเมตรแล้ว ขณะนี้การแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยง เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี พร้อมสังเกตพฤติกรรมของสัตว์หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ในกรณีโดนกัด ข่วน หรือสัตว์เลี้ยงเลียบาดแผล ให้ทำความสะอาดบาดแผลและรีบพบแพทย์ทันที ส่วนวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีจำนวนจำกัดนั้น ขณะนี้ได้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมแล้ว และจะได้ประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำกับ ดูแล สำรวจ ติดตามประชากรสุนัขและแมวในชุมชน พร้อมจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป

           ด้าน นพ.เพชรฤกษ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในปี 2561 ทั้งจังหวัดพบผู้ป่วยจำนวน 141 คน โดยอัตราการแพร่ระบาดสูงสุดอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด พบผู้ป่วย 25 คน ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกันควบคุมโรคแล้ว ขอความร่วมมือประชาชนให้ระมัดระวัง ดูแลสภาพแวดล้อมภายในบ้าน โดยใช้มาตรการ 5 ส. คือ 1.สะสาง แยกของใช้ที่ไม่จำเป็นทิ้งไป 2.สะดวก จัดวางของให้เป็นระเบียบ 3.สะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู สิ่งของ สถานที่ภายในบ้านและบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ 4.สุขลักษณะ รักษาและปฏิบัติ 3 ส.ที่กล่าวมาข้างต้น 5.สร้างนิสัย ให้รักษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ

          ส่วนการแพร่ระบาดโรควัณโรค สถิติล่าสุดปี 2560 จ.เพชรบุรี พบผู้ป่วยเป็นโรควัณโรคจำนวน 412 ราย โดยข้อมูลจากผลการประเมินการรักษาสำเร็จของผู้ป่วยทั้งจังหวัดร้อยละ 78.57 มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถประเมินการรักษาได้ร้อยละ 11.76 และมีผู้ป่วยเสียชีวิตร้อยละ 9.41 ทำให้ผลการรักษาสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเป้าหมาย

           “ขณะนี้พบว่าผู้ป่วยวัณโรคมีอัตราส่วนการดื้อยาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยบางรายไม่เข้าถึงการคัดกรองโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างประเทศ ในเขตอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองหญ้าปล้อง การรักษาโรคยังไม่ครอบคลุมและเป็นไปได้ยาก ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีจึงกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขโรควัณโรค พร้อมกำหนดประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองเชิงรุกด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาวัณโรคมาก่อน ผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษา ผู้ป่วยดื้อยา ตลอดจนเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเสียชีวิตของประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นพ.เพชรฤกษ์ กล่าว

ทีมข่าวเพชรภูมิ : รายงาน

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!