คณะสมาชิก

นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผย “เพชรภูมิ” ว่า วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 คณะสมาชิกวุฒิสภา โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ประธานกรรมการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางจัดโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ลงพื้นที่ใน จ.เพชรบุรี โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการคนที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะนําสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช, นายไพโรจน์ พ่วงทอง, นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, พล.อ. ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ, นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์, นายประดิษฐ์
เหลืองอร่าม, พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ และนายประมาณ สว่างญาติและคณะ ร่วมลงพื้นที่

                กำหนดการเวลา 09.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายนเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีจากนั้น
นายวิทยาหัวหน้าคณะฯ กล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ หน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ให้ความรู้
เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนนําเสนอกฎหมาย, มติ ครม. หรือประเด็นที่น่าสนใจจากนั้นจะรับฟังข้อมูล
การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของ จ.เพชรบุรี จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี, โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี, สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของจังหวัดเพชรบุรีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้แทนชุมชน-ประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

                เวลา 13.15 น. คณะกรรมการโครงการฯ เดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ของนายทศพล สุนทโรทก ณ หมู่ 3 ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง

                เวลา 15.00 น. คณะกรรมการโครงการฯ เดินทางไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวานหมู่บ้านหนองเขื่อน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ ศึกษาดูงานการดำเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการตลาด เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง

                ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนดังกล่าวดำเนินการเพื่อเยี่ยมเยือน และพบปะผู้ทำงานและรับฟังการรายงานสภาพความเป็นจริงในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสในการสร้าง ความเข้าใจในเรื่อง บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการดำเนินงานของวุฒิสภา ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรงต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!