คลื่นการศึกษาแนะนำผู้บริหารหน่วยงานการศึกษามาดำรงตำแหน่งใหม่ (16 ตุลาคม 2565)

แนะนำผู้บริหารหน่วยงานการศึกษามาดำรงตำแหน่งใหม่

นายอุทัยคำสีหา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี (ท่านใหม่)

วัน/เดือน/ปีเกิด    พ.ศ. ๒๕๒๐ปัจจุบันอายุ๔๕ปี

ประวัติการศึกษา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตำแหน่งก่อนที่จะมาเป็นผอ.สพม.เพชรบุรี

พ.ศ. ๒๕๖๓ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.อุทัยธานีเขต๑

เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมายการพัฒนาการศึกษามุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพสูงขับเคลื่อนด้วยเพชรบุรี One Smart Team บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างผู้เรียนคุณภาพสูงครูคุณภาพสูงผู้บริหารคุณภาพสูงสถาน-ศึกษาคุณภาพสูงเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสูงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพสูง
เพื่อตอบนโยบายหลักสำคัญของศธ.และสพฐ.

นายรังสรรค์คำชาย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต๒ (ท่านใหม่)

วัน/เดือน/ปีเกิด    ๑๑กันยายน๒๕๑๓อายุ๕๒ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี    ค.บ.การประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ๒)
                        โครงการคุรุทายาทรุ่นที่๒

                        มหาวิทยาลัยครูอุดรธานี

ปริญญาโท    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                        (หลักสูตรและการสอน)

                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศนียบัตรบัณฑิต      

                        บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติการทำงาน

๑กรกฎาคม๒๕๓๕       ตำแหน่งอาจารย์๑ระดับ๓โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา๒

                                        สปก.ศรีวิไลสปจ.หนองคาย

๑๙พฤษภาคม๒๕๔๑   ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ๕โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา

                                        สปอ.นากลางสปจ.หนองบัวลำภู

๙พฤษภาคม๒๕๔๓      ตำแหน่งครูใหญ่ระดับ๕โรงเรียนบ้านภูพานคำสปอ.เมืองสปจ.
                                        หนองบัวลำภู

๘กันยายน๒๕๔๗         ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ๗โรงเรียนบ้านนามะเฟืองอำเภอเมือง

                                        สพท.หนองบัวลำภูเขต๑

๒๔ธันวาคม๒๕๔๗       ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟืองอ.เมืองสพท.
                                        หนองบัวลำภูเขต๑

๒๘ตุลาคม๒๕๖๓         ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        เพชรบุรีเขต๑

๑ตุลาคม๒๕๖๕            ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                        เพชรบุรีเขต๒

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

          ๑. ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สนับสนุนประจำปี๒๕๖๔

               จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

          ๒. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ประจำปี๒๕๖๔

               จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต๑

นางสาวสุนิตย์ดีประหลาด

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

วัน/เดือน/ปีเกิด    ๔พฤษภาคม๒๕๐๖

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)จากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการรับราชการ

๑๕มิถุนายน๒๕๒๗         บรรจุเข้ารับราชการปฏิบัติ
                                           งานที่กองอำนวยการ

                                           สถานพินิจฯกลาง

๒มกราคม๒๕๒๘             โอนมารับราชการที่สำนักงาน
                                           การประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศจังหวัดสุโขทัยสังกัดสำนักงาน
                                           คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

๑ธันวาคม๒๕๕๗             ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเขตพื้นที่
                                           การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต๑สำนักงานคณะกรรมการ
                                           การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕มิถุนายน๒๕๖๐            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนสำนักงาน
                                           ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑พฤศจิกายน๒๕๖๓    ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม

๑ตุลาคม๒๕๖๕               ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

          ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดเพชรบุรีจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นคนดีแล้วเก่งเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมขนและสังคมในจังหวัด

          ๒. ดำเนินการตามจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

               ๒.๑   การศึกษาเพื่อความปลอดภัยในทุกรูปแบบ (ยาเสพติด/ภัยคุกคามจากมนุษย์/
                         อันตรายจากสื่อโซเชียล/ภัยจากโรคอุบัติใหม่) ฯลฯ

               ๒.๒   ยกระดับคุณภาพการศึกษา

               ๒.๓   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

               ๒.๔   พัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

               ๒.๕   ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

               ๒.๖   ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการศึกษา

               ๒.๗   ขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและนโยบายของกระทรวง
                         ศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!