คลื่นการศึกษา “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่ 16 พฤจิกายน)

ในแวดวงการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีเรา เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อ คุณวิจิตร ไฝศิริ ซึ่งท่านมีความรู้ ความสามารถ
หลากหลาย แพรวพราว ได้สร้างชื่อเสียง ประกอบคุณประโยชน์
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นระยะเวลายาวนาน ต่อเนื่อง
ตลอดมา โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของการนำเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นเครื่องดนตรี (ดนตรีรีไซเคิล) นับว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่า สร้างความตระหนักให้แก่เด็กและเยาวชนในด้านการรณรงค์ภาวะโลกร้อน อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ และโลก ได้รับเชิญไปแสดงในรายการทางโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

          ความสามารถของท่านมิได้มีเพียงด้านดนตรีเท่านั้น ท่านยังมี
ความสามารถแพรวพราวในด้านวรรณศิลป์ เป็นกรรมการชมรมนักกลอนของจังวัดเพชรบุรี สามารถแต่งคำประพันธ์ได้ไพเราะเสนาะหูเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ท่านยังมีความสามารถในด้านวิจิตรศิลป์ มีความสามารถ
ในการวาดภาพลายกระหนก ความสามารถอันหลากหลายของท่านเป็นที่ยอมรับ นับถือจากผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ และชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี ได้เชิญไปเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนชาวบ้าน
ในชุมชน ซึ่งท่านก็มีความเสียสละ แรงกาย แรงใจด้วยความเต็มใจ และภูมิใจ
ตลอดมา โดยได้รับรางวัล “พ่อดีเด่น” ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในงาน
ศิลปหัตถกรรมอาเซียนสัมพันธ์ ณ อุทยานอนุเสาวรีย์รัชกาลที่ ๔
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) และรางวัลอื่น ๆ
อีกมากมายอันเป็นเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล

                ล่าสุดคุณวิจิตร ไฝศิริได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕” โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่งคงของมนุษย์ ได้จัดงานขึ้น และมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมเจ้า ทิฆัมพร ยุคล ผู้แทนพระองค์ มอบโล่ และเข็ม ประกาศเกียรติคุณในพิธีดังกล่าว นับว่า
คุณวิจิตร ไฝศิริ เป็นผู้มีความเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล และนำความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดเพชรบุรีอย่างยิ่ง

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!