วิทยานะครูเชี่ยวชาญ

นางสุมาลี แสงสุทธิลักษณ์

อายุ   ๕๖ ปี         อายุราชการ         ๓๗ ปี

ตำแหน่ง     ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

การศึกษา  

          ระดับปริญญาตรี เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

          ระดับปริญญาโท เอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปฏิบัติการสอน   วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

งานที่พัฒนา        การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสร้างเว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)

อุดมคติ      ซื่อสัตย์ในหน้าที่และเสียสละเพื่อส่วนรวม

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

          –        ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” โดยคุรุสภา

          –        ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น” ช่วงชั้นที่ ๓ โดยเทศบาลเมืองเพชรบุรี

          –        ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับดีเด่น โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี

          –        ได้รับโล่รางวัล ครูของพระราชา “ผู้พัฒนาการศึกษาตามพระบรมราโชวาทคำพ่อสอน” โดยนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ

          –        ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ ๑ การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ จากมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          –        ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๔ กิจกรรมการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง)

          –        ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อมัลติมีเดีย โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

แนะนำ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๒

ชื่อ – นามสกุล     นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก

ตำแหน่ง                ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

วุฒิการศึกษา

                                ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ) สาขาการบริหารการศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

                                ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา ม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

                                ๒๕๓๕ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สปจ.ลพบุรี

                               ๒๕๓๙ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านป่าเขว้า สปจ.ลพบุรี

                               ๒๕๔๒ ผอ.โรงเรียนชำนาญการพิเศษ บ้านป่าเขว้า สพท.ลพบุรี เขต ๒

                                ๒๕๕๐ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพท.ลพบุรี เขต ๒

                                ๒๕๕๒ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒

                                ๒๕๕๓ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

                                ๒๕๕๔ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

                                ๒๕๖๓ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

อายุราชการ ๒๙ ปี

                                หลักการพัฒนางาน น้อมนำหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

หลักในการทำงาน ๕ ข้อ ตามรอยพระบาท

                                1. ความเพียรคือหัวใจสำคัญ

                                2. เมื่อมีโอกาสทำให้ถึงที่สุด

                                3. มีเป้าหมายที่แน่นอน

                                4. สามัคคีคือพลัง

                                5. ทุกปัญหามีทางออก

คติ จงทำงานอย่างหนัก ในความเงียบ แล้วให้ความสำเร็จ เป็นตัวส่งเสียง

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

         – รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลคุรุคุณธรรม

         – รางวัล MOE AWARDL ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๙ สาขาเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

         – รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ. ๒๕๕๘

         – รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเภท ผู้สนับสนุน

คลื่นการศึกษา ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!