งานวิจัยแนวทางการจัดการย่านเก่าเพชรบุรีสู่ย่านมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์

             ในปี 2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้อนุมัติโครงการวิจัย “การสร้างแนวทางการจัดการย่านเก่าเพชรบุรีสู่ย่านมรดกวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ให้กับทีมวิจัยจาก 3 สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม ในย่านเมืองเก่าเพชรบุรีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรรค์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐาน

             ที่ผ่านมา คณะวิจัยได้ดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าเพชรบุรีไปได้ระยะหนึ่ง รวมทั้งได้ประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรี กลุ่มลูกหว้า ร้านทองโบราณบ้านป้าฉิว ภูษาผ้าลายอย่าง คุณเกียรติศักดิ์  กล่อมสกุล (หจก.กบเทร็คกิ้ง) คุณชัยรัตน์ ณ สงขลา (โรงละครเมืองเพชร-สานสืบศิลป์) ทั้งนี้จะได้ประสานงานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

             เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ทีมกลางของ บพท. ประกอบด้วย นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการ โดยได้เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่ วัดพลับพลาชัย ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สุวรรณาราม เรือนไทยภูษาผ้าลายอย่าง และได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการถึงแนวทางการขับเคลื่อนงาน

             ในช่วงเย็น ได้มีการประชุมสรุปประเด็นกันที่ร้านกาแฟวัดนาพรม และร่วมรับประทานอาหารที่ร้านครัวป้าหยัน สิ่งที่ทีมกลางของ บพท. กล่าวชื่นชมและเห็นศักยภาพของเพชรบุรีร่วมกันคือ คุณค่า ในด้านแหล่งมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาช่าง และคุณค่าในวัฒนธรรมอาหาร ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้จะเป็นต้นทุนให้ทีมวิจัยพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับเมืองเพชรต่อไปในอนาคต และจะได้นำเสนอในคอลัมน์เก็บเล็กประสมน้อยในโอกาสต่อไป.

error: ขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดลอกบทความ !!